София с 49,2 млн. лв. по JESSICA за инфраструктура

софия

Източник: vestnikstroitel.bg

София ще получи 49,2 млн. лв. за проекти за развитието на градската среда по линия на Фонда за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС), като половината от средствата се осигуряват от инициативата JESSICA под формата на нисколихвени и дългосрочни заеми. Съфинансирането ще е от фонд ФЛАГ. Средствата, които предоставя JESSICA, са от Оперативна програма „Регионално развитие” и това до голяма степен предопределя изискванията към кандидатите и възможните области на финансиране.

Четири са приоритетните области за финансиране на проектите за градско развитие, като най-важната е осигуряването на подходяща и рентабилна образователна, социална, здравна и културна инфраструктура и подобряване на енергийната й ефективност. Средства ще се отпускат и за подобряване на физическата среда и превенция на риска чрез изграждане на нова или възстановяване на деградирана или декапитализирана градска инфраструктура. Това може да включва всички допустими индикативни дейности по приоритетна ос 1 на ОПРР, индустриални зони, бизнес, търговски и развлекателни центрове, спортни съоръжения.

Третата приоритетна ос е насочена към изграждането на устойчиви градски транспортни системи, а четвъртата обхваща проекти за организация и подобряване на икономическите дейности чрез развитие и изграждане на нови институции на бизнес средата.

По линия на отпусканите 49,2 млн. лв. могат да кандидатстват ограничен кръг лица. Това са Столичната община и търговски дружества, в които местната власт има участие над 50% от капитала. Допустими са и други общински публичноправни организации на Столичната община по смисъла на Закона за публично-частното партньорство, както и публично-частни дружества, създадени по реда и при условията на този закон, или лица, сключили договор за публично-частно партньорство, в които страна по договора е Столичната община или нейни общински публичноправни организации. За проекти могат да кандидатстват още и други юридически лица, включително частни инвеститори.

За да е допустим за финансиране от ФУГРС, проектът за градско развитие трябва да отговаря едновременно на определени условия. Те могат да бъдат поставени в три основни направления. Първото е проектите да отговарят на изискванията, залегнали в ОПРР, и да съответстват на регламентите за структурните фондове на ЕС.

Второто направление е финансово. Тук кандидатите трябва да отговарят на изискванията на инициативата „Джесика”, както и да докажат, че с реализация на проектите ще се генерират устойчиви във времето приходи, така че да се изплаща дългосрочният заем.

Всички проекти трябва да се реализират на територията на София и да бъдат съобразени с интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града или на специалните общински планове. В тази връзка при оформянето на документите за проекта кандидатите трябва да приложат задължително и протокол от обсъждане в обществен съвет, потвърждаващ значимостта на дейността, и официално писмо от Столичната община, относно съответствие на проекта с интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: