pixel

Съдът: Решението за строеж на Яйлата е нищожно

stroej-ialata

Административният съд в Добрич отхвърли оспорването от братя Павлови на заповедта на Началника на РДНСК – Североизточен район, с която е обявено за нищожно издаденото им на 11.11.2011 г. разрешение за строеж от главния архитект на община Каварна за: “Основен ремонт и реконструкция за възстановяване на рибарска хижа с навес” с разгърната застроена площ от 255 кв.м. в имот на територията на село Камен бряг, община Каварна.   Делото е образувано по оспорването от страна на двама ищтци, които посочват, че заповедта на началника на РДНСК е неправилна и незаконосъобразна. Твърди се още, че не е установено по безспорен начин, че въпросният имот попада в археологически резерват “Яйлата” и в неговата охранителна зона. Затова се иска отмяна на заповедта, както и присъждане на сторените разноски по делото.

Според съда, основният мотив за обявяване на нищожността на разрешение за строеж е, че то е издадено без съгласуване на инвестиционния проект с Министерството на културата и в нарушение на забраната за строителство в АР “Яйлата”, въпреки че строежът попада в границите на резервата, както и без проведена процедура за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони от Натура 2000.

Фактът, че имотът попада в защитена зона за опазване на дивите птици “Калиакра” с код BG 0002051 и в защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна  “Комплекс Калиакра” с код BG 0000573, означава, че за имота е приложим и Законът за биологичното разнообразие.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: