pixel

Пастообразни мазилки върху фасадна топлоизолация, изисквания, европейски стандарти и национални наредби

Строителните материали, положени върху фасадите са под постоянни атмосферни въздействия – температура, вятър и водна агресия. Завършващият продукт, който при съвременните топлоизолационни системи е в пряк контакт с атмосферата и трябва да осигури дълготрайно съхранение на фасадата и строителната конструкция е пастообразната мазилка. Тя трябва да се пребори с неблагоприятните условия и през късната есен, и през зимата и в ранна пролет.

От своя страна, фасадните мазилки трябва да изпълнят друга основна функция – да предадат атрактивен и естетичeски облик на сградата. Ето защо изискванията към тях непрестанно растат.

Свойствата на органичните мазилки се влияят от природата (химична и физична) на основните активно свързани вещества, от пропорциите на смесването им и от тяхното състояние: като разтвор или дисперсия, а също така и от разпределението на пълнителите, от дебелината и от технологията на нанасянето им. Те не достигат крайните си свойства, докато не изсъхнат добре и не се втвърдят след нанасяне.

За да се произвеждат съпоставими по качеството си мазилки, със сравними характеристики, от 2011 година бе въведен хармонизиран европейски стандарт ЕN 15824, единен за всички държави от европейския съюз. Този стандарт откроява онези съществени характеристики, които имат най-голямо значение за качествата на пастообразните мазилки, произвеждани на основата на органично свързани вещества и уеднаквява методите за определянето на тези характеристики.

Към неизменните критерии, по които се оценяват качествата на мазилките, в последно време все по-голямо значение придобива още един – реакцията им на огън. Това е един изключително важен показател, който оценява влиянието им върху разпространението на възникнал в сградата пожар.

Какъв е изискуемият клас по реакция на огън на строителните продукти, включително на тези, свързани с топлоизолацията на фасадите и с мазилките, се определя в специална Наредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Той е съобразен с класа на функционална пожарна опасност (Ф1–Ф4) на строежа и със степента на огнеустойчивост на сградата/съоръжението, както и с размера на фасадите, с избора на разделителните площи, които се отделят помежду си с негорими ивици, и с общата височина на сградата. Съгласно тази наредба, класът по реакция на огън на външния повърхностен слой (пастообразната мазилка) за фасадните стени, не трябва да бъде по-нисък от А2 или В.

Днес, добрите фирми на пазара предлагат мазилките си като елемент от фасадна топлоизолационна система, което е доказателство, че компонентите на тази система са подготвени да „работят” съвместно. Единствено при подходящо избрана топлоизолационна система, с подходящо крайно покритие, инвеститорът и изпълнителят могат да са сигурни, че получават качествен краен продукт.

Фирма Баумит България осъществява стриктен контрол на произвежданите продукти, елементи на фасадната топлоизолационна система. Тя може да го осигури и по време на изпълнението на системите, когато инвеститорът пожелае това. Контролът е задължителен, когато Инвеститорът иска да му бъде издадена допълнителна гаранция. Той се осъществява от техническите консултанти на фирмата, които следят за спазването на технологията на работа на всеки етап. Само в този случай ние предоставяме до 15 години гаранция за изпълнените системи, с крайно покритие пастообразни мазилки.

Производството на пастообразни мазилки с марка Баумит отговаря на всички високи изисквания към този вид покрития. По отношение на реакцията на огън, рецептите им са съобразени от момента на влизане в сила на стандарт EN 15824 и на Европейския регламент 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти. Всички наши мазилки притежават клас по реакция на огън А2, което е документирано в протоколи от изпитвания на независими лаборатории. В допълнение, тези мазилки са с много ограничено отделяне на дим по време на пожар (подклас s1) и не образуват пламтящи частици или капки (подклас d0). Това ги прави подходящи за влагане като крайно покритие по фасадите и при най-строгите изисквания от страна на българските противопожарни служби.

Важно!
Единствено спазването на всички препоръки и технологични изисквания при полагането и по време на съхненето на мазилките могат да гарантират качественото изпълнение на крайното покритие, а оттам и на цялата интегрирана топлоизолационна система!

Баумит България

Baumit предлага всичко за фасадата - топлоизолационни системи, мазилки, бои. Топлоизолационните системи “Баумит” са икономически изгодни, трайни във времето и намаляват разходите за отопление до 50%.

Прочетете също: