pixel

Технологична инструкция за изграждане на топлоизолационни системи

marisan

Цел на настоящата инструкция е да изясни и определи технологията на полагане и монтаж на интегрирани топлоизолационни системи, реда и последователността на отделните операции, възможните грешки и начините за тяхното предотвратяване.

Общи положения

Интегрираните топлоизолационн системи се състоят от различни, произведени в заводски условия компоненти, които се сертифицират и предлагат като една затворена система. Изискванията на които трябва да отговарят системите при които като топлоизолационен слой се използва експандиран полистирол (EPS) са описани и нормирани в БДС EN 13 499.

Интегрираните топлоизолационни системи се използват за топлинно изолиране на нови и стари сгради и се монтират от външната страна на стените. Тяхната област на приложение се простира и върху изложени на открито долни части на покривни конструкции (например изнесени балкони и др.). Вътрешните изолации, към които се причислява и топлинното изолиране на таваните на мазета и др. подземни помещения, не се обозначават като топлоизолационни системи.

При монтажа на системите да се внимава за следните моменти:
– да се избягва образуването на топлинни мостове;
– да не се оставят неизолирани области и детайли (като плочи на балкони, трегери, конзоли, еркери, отвори на врати и прозорци и др.);
– връзките на системата с други строителни конструкции да се извършва без дефекти и повреди по цялото им протежение.

Безпроблемното функциониране на топлоизолационните системи (ТИС) зависи изключително и основно от съобразеното с техническите и нормативни изисквания планиране на системата и правилното монтиране на всички нейни компоненти, описани в техническата документация.

Серификатите на системите, техните документи и издадените за тях гаранции губят своята валидност, ако някой от нейните компоненти бъде подменен с привидно подобен или същ продукт на друга топлоизолационна система, като освен това представлява и нарушение на закона и строителните норми.

Ако системата има контакт с почвата или подлежи на определено водно натоварване (събиране или стичане на вода, топене на сняг и др.) следва преди нейният монтаж, строителната конструкция да бъде хидроизолирана съгласно действащите норми. Топлоизолационните системи не поемат никакви хидроизолационни функции.

marisan

1. Подготовка на основата

С терминът „основа“ се обозначава повърхността на стена, върху която, с подходящи технически средства ще бъде монтирана топлоизолационната система. Трябва да се има предвид, че основата може да повлияе на дълготрайността и издръжливостта на системата. В най-общия случай основата представлява вертикална външна стена. Заедно с изискванията към нейната товароносимост, устойчивост и въздухонепропускливост за да може да бъде монтирана топлоизолационна система върху основата, тя трябва да:
– е достатъчно права;
– е суха и да няма просмукваща се влага;
– е без плесени и мицели;
– е възможно в най-голяма степен обезпрашена, обезмаслена и чиста от груби замърсявания или изсолявания;
– притежава равномерно водопоглъщане и да е без изпичания по повърхността;
– е с температура на повърхността ≥ 5°С (замръзнали участъци са недопустими);
– притежава достатъчна якост на закотвяне (на дюбелите при механично закрепване).

Състоянието на основата и нейната пригодност за полагане на ТИС може да бъде проверено с помощта на следните методи:

Изтриване: посредством гола ръка или черна (тъмна) кърпа се проверява дали се отделя прах и дали има изсолявания по повърхността.

Надраскване:
с твърд и остър предмет за проверка на здравината и товароносимостта на основата.

Омокряне: посредством четка или спрей за проверка на водопопиваемостта и влагата в конструкцията.

Проверка на равнинността: с помощта на мастар за неравности по-големи от 20 мм.

При полагане на ТИС на стари сгради е много важно товароносимостта на старото финишно покритие да бъде проверена обстойно (якост на откъсване най-малко 0,08 N/mm²). При такива сгради следва да бъде направена следната проверка: върху малък участък от старата мазилка се нанася плътен слой лепилото за EPS с дебелина 3 – 5 мм и в него внимателно се зашпаклова алкалноустойчива армираща мрежа, която в долният си край да стърчи най-малко 40 см. Върху пресният още разтвор с вградената мрежа се нанася втори слой лепило със същата дебелина и се заглажда. След 7 дена мрежата се издърпва за стърчащият край от долу на горе. Ако при това се отдели част от старата мазилка, то товароносимостта на основата не е достатъчна за монтаж на топлоизолационна система посредством залепване.

marisan

Този метод може да бъде прилаган без ограничения при всички стари мазилки които нямат допълнително финишно покритие (боя), което може да повлияе на залепването. За да се предотвратят евентуални проблеми при залепването на топлоизолационните плочи към основата, следва да бъдат отстранени напълно всички стари боядисвания на варова основа. Всички цапащи (кредиращи), но здрави боядисвания (например силикатни бои), могат да бъдат запечатани посредством грундиране с дълбокопроникващ и заздравяващ грунд.

В зависимост от състоянието на основата, установено при гореописаните проверки, се вземат съответните мерки за нейната подготовка за полагане на топлоизолационните плочи. Тя следва да се обезпраши и почисти от замърсявания и наслоявания, като за целта е добре да бъде измита с вода под налягане. Изсолявания по основата се измитат и изчеткват на сухо. Нездравите участъци или подпухнали места по нея трябва да бъдат изкъртени и отстранени. Изкъртените участъци се запълват с подходящ строителен разтвор, а по-големите неравности се изравняват. При основи пропити с влага, се отстранява източника на влага и се оставят да изсъхнат напълно. Области, покрити с гъбички или плесени се почистват механично, след което е се дезинфицират с подходящ препарат. Леко ронливи основи трябва да бъдат добре грундирани с дълбокопроникващ и заздравяващ грунд.

2. Закрепване на топлоизолационните плочи

С полагането на топлоизолационния слой може да се започне едва когато:
– всички мокри процеси (полагане на замазки, шпакловки и др.) във вътрешността на сградата са приключили;
– касите на вратите, дограмите на прозорците и подпрозоречните первази са монтирани (за да се предотврати намокрянето на ТИС);
– повърхностите на всички околни строителни елементи са покрити и защитени подходящо (прозорци, дограми, подпрозоречни первази и др.);
– основата е проверена и подготвена;
– са на лице решения и конкретни планове за изпълнение на всички конструктивни детайли.

Закрепването на топлоизолационната система трябва да бъде така извършено, че да понесе всички натоварвания във времето без да се разруши или повреди.

Натоварванията на които е положена една ТИС са следните:
– собственото тегло на системата;
– натоварвания от засмукване причинено от ветрове;
– термични натоварвания причинени от дневните и годишните колебания на въздушната температура и слънчевото греене;
– хигро-натоварвания причинени от свиване на материала, колебания във влажността на въздуха и влияния на проливните дъждове;
– натоварвания причинени от деформации на стените.

Собственото тегло на окомплектованата система може да варира, в зависимост от нейният вид и начин на монтаж, от 10 кг/м² и до 50 кг/м². При една нормално изградена система (посредством залепване и дюбелиране), тези натоварвания се поемат основно от якостта на сцепление на лепилото към основата и якостта на срязване на топлоизолационния материал.

marisan

Най-силното натоварване, на което е подложена една топлоизолационна система, е нейното засмукване от вятъра, което се образува в паралелните и обратните на посоката на вятъра области. Тези натоварвания се поемат основно от дюбелите в системата.

Термичните и хигро-натоварванията обикновено се обединяват под термина хигро-термични натоварвания (свиване на замазките и мазилките при изсъхване, температурни и влажностни натоварвания). В резултат на тези натоварвания се образуват напрежения и премествания на замазките и мазилките спрямо основата в областта на ръбовете на фасадата, което води до появата на пукнатини в нея или дори отделяне на цялата система от основата.

Натоварванията на ТИС, предизвикани от деформации на стените трябва да бъдат поети по конструктивен начин, посредством монтаж на деформационни фуги или избор на ТИС монтирана посредством шини, а не залепена и дюбелирана.

2.1 Залепване

При залепването на топлоизолационните плочи, лепилото може да бъде нанасяно както върху плочата, така и върху основата. Различават се три метода на лепене на плочите: лепене на топки, лепене по цялата площ и машинно лепене.

Марисан

Марисан е модерна българска компания, която се гордее с богат и дългогодишен опит в производството на различни видове материали за строителството. За времето на своята дейност и развитие компанията се е утвърдила не само като един от лидерите на пазара, но и като коректен и надежден производител, предлагащ на своите партньори и на всички професионалисти комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството. Непрекъсната изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораториите и, които са в тясно сътрудничество с някои от водещите в световен мащаб лаборатории за изследване и разработка на строителни материали, гарантира безкомпромисното качество на продуктите под всички нейни марки – най-известните от които са Терафлекс, Термофлекс, Хидрозол, Газолит, Циментол, Терапор и др.

Прочетете също: