Спряха търга за строител на магистралата София – Калотина

sofia kalotina

Заради умишлено завишени изисквания към кандидатите за участие в търга за строителството на скоростния път София – Калотина, Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка.

Решението за откриване на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Модернизация на съществуващото трасе на път І-8 „Калотина-СОП“ с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Участък 1 от км 1 + 000 до км 15+500 Обособена позиция 2: Участък 2 от км 15+500 до км 32+447″ е отменено като незаконосъобразно.

Възложителят е обезпечил в съответствие с изискванията на закона изпълнението на предмета на поръчката посредством изискана гаранция за изпълнение, считат от комисията, цитирани от Money.bg. Възложителят също така е предвидил възможност за предоставяне на авансово плащане на избрания за изпълнител участник, в случай че той иска такъв вид плащане. Той обаче трябва да е заявил това изрично, като е изискал от участниците в процедурата гаранция за обезпечаване и на авансовото плащане, която не е предвидена в ЗОП и не е изрично изискуема с нормативен акт.

Според КЗК е недопустимо и противоречащо на разпоредбите и смисъла на Закона за обществените поръчки поставеното изискване участниците да учредят гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане в размер на 10% от общата цена по договора за обществената поръчка с ДДС. Това значително надскача изискуемите законоустановени доказателства за икономически и финансови възможности и необосновано ограничава участието на лица в обществената поръчка.

Освен това комисията счита, че изискването банковата гаранция да бъде издадена от банка с „добра репутация“, преценявана от възложителя на етап избран за изпълнител участник, е неясно.

КЗК освен това приема, че направеното допълнение в документацията относно носимоспособността на пътната конструкция „от 11.5 тона на ос, с габарит не по-малък от Г9″ е дискриминационно, тъй като ограничава необосновано кръга участници в процедурата, които не могат да докажат носимоспособност точно и единствено в размер на 11,5 тона на ос, което е в разрез с разпоредбите на ЗОП. КЗК не споделя виждането на възложителя, че така заложено, изискването има пояснителен характер и счита, че твърдението на жалбоподателя за дискриминационно условие е основателно.

КЗК също така приема за дискриминационно и противоречащо на ЗОП и изискването на възложителя за „водещ проектант по част „геодезия“ с призната и легализирана диплома по реда на Закона за висшето образование. Не става ясно защо възложителят изисква конкретно по отношение на ключовия специалист „инженер по геодезия“ да бъде приложен регламентирания в ЗВО ред за признаване и легализиране на дипломи от чуждестранни висши учебни заведения, тъй като по отношение на останалите ключови специалисти не е указано същото.

Заложеното изискване необосновано ограничава участието на лица в процедурата, тъй като процедурата по легализиране би отложила значително във времето представянето на дипломите в установения срок за представяне на документите за подбор на участниците.

Източник: 24chasa.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: