pixel

Спират ремонт за енергийна ефективност на училище

енергийна ефективност

Източник: greentech.bg

Комисията за защита на конкуренцията отмени решение за ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност на училището „Д-р Петър Берон” в гр. Костинброд. Причината – нарушения на закона за обществените поръчки.

КЗК отмени като незаконосъобразно решението на кмета на община Костинброд за обявяване класирането на участниците и определянето на изпълнител в малка обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на гр. Костинброд”, по отношение на обособена позиция № 2 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Костинброд”.

КЗК установи, че оценителната комисия не е спазила изискванията на ЗОП. За два от техническите показателя не е изискала подробни писмени обосновки от част от участниците, чиито технически предложения са значително по-благоприятни от средната стойност на офертите на останалите участници.

Нарушението е съществено и е самостоятелно основание за отмяна на решението по същество.

КЗК връща преписката на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите съобразно мотивите в решението.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: