Спира се добивът на пясъци от находище „Анастасия”

анастасия

Министерският съвет прие решение за едностранно прекратяване на договора за предоставяне на концесия за добив на пясъци от находище „Анастасия”, община Бургас. Договорът от 2007 г., сключен между министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Еврокар“ ООД се прекратява поради неизпълнение на задълженията от концесионера.

С друго решение правителството предостави на „Мини Марица изток“ ЕАД и имотите, включени към концесионната площ, като принадлежност към „Източно маришки въглищен басейн“. След прекратяване на концесионния договор имотите ще се върнат на държавата във вид, при условия и по ред, определени в споразумение към концесионния договор.

Източник: vestnikstroitel.bg 

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: