По Проект „Красива България” ще бъдат реновирани 34 обекта през 2013 година

красива българия

Източник: vestnikstroitel.bg

Проект „Красива България” ще финансира и реализира 34 обекта през 2013 година. Решението е взето на проведения на 5 март 2013 г. Управителен съвет на проекта. Спешно извършване на строително-ремонтни дейности ще се извърши на 3 сгради за административно обслужване на гражданите, 1 център за интеркултурен диалог, 1 спортна зала, 9 детски градини и 4 детски площадки, 2 училища, 4 здравни обекта и 10 обекта за предоставяне на социални услуги.

Общата стойност на одобрените обекти е в размер на 6 019 423 лева, в т.ч. 2 996 848 лева финансиране от МТСП и 3 022 575 лева съфинансиране от кандидатите.

С изпълнението на 34-те обекта ще бъдат постигнати следните прогнозни параметри по Националния план за действие по заетостта през 2013 г.:

– обща заетост в строително-ремонтните дейности за 433 лица, в т.ч. за 173 регистрирани в ДБТ безработни;

– професионално обучение на минимум 168 регистрирани в ДБТ безработни лица при 14 обекта.

Към настоящия момент споразуменията между МТСП и одобрените кандидати са в процес на подписване. Информация за одобрените обекти може да бъде получена от интернет-страницата на Проект „Красива България” при МТСП: www.beautifulbulgaria.com.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: