pixel

Магстрой ООД е концесионер в находище „Белия камък”

концисионер

Правителството определи „Магстрой” ООД за концесионер на добива на индустриални минерали – жилен кварц, от находище „Белия камък”. Дружеството получава концесионните права за 32 години след проведен търг с тайно наддаване.

Кариерата се намира в землището на с. Глоговица, община Трън. Очаква се минималният годишен добив на суровина от нея да бъде 10 334 т. Предложеният от спечелилия търга участник размер на индексирано концесионно плащане за единица подземно богатство е 1,15 лв. без ДДС при заложен в тръжните книжа минимален размер 1,13 лв. При тези стойности размерът на дължимото минимално годишно концесионно плащане ще е 11 884 лв. без ДДС. То ще постъпва в пълния си размер (без ДДС) по бюджета на община Трън.

Кабинетът също така даде разрешение „Пътинженеринг” АД да прехвърли на „ПСТ Плевен” ЕООД изцяло правата и задълженията си по предоставената му концесия за добив на варовици от находище „Бъркач”, разположено в землището на с. Бъркач, община Долни Дъбник. Условията по концесионния договор остават непроменени.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: