pixel

ДКЕВР ускорява приемането на забавените евродирективи

ДКЕВР

Източник: publics.bg

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране отчита изключителната важност на поставените от европейските институции изисквания към българската държава за пълно транспониране на Директива 2009/72/EО и Директива 2009/73/ЕО), чрез приемане и на Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия, Правила за търговия с електрическа енергия, Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, Наредба за регулиране на цените на природния газ, Методики за определяне на цени за достъп и пренос по газопреносна мрежа.

Това се казва в официално съобщение на регулатора, публикувано на сайта му.
В ДКЕВР е създадена необходимата организация с цел максимално ускоряване приемането на горепосочените подзаконови нормативни актове.
До момента Комисията е приела проекти на Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия, Правила за търговия с електрическа енергия и Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, които са публикувани на официалната интернет страница на ДКЕВР.
На 06.02.2013 г. предстои приемането на проекти на Наредба за регулиране на цените на природния газ и Методики за определяне на цени за достъп и пренос по газопреносна мрежа.
В периода 12.02.2013 г. – 14.02.2013 г. са насрочени обществени обсъждания на публикуваните проекти, след което в срок до края на месец февруари ДКЕВР ще приеме горепосочените подзаконови нормативни актове, с което ще се изпълнят изискванията за пълно транспониране на Директива 2009/72/ЕО и Директива 2009/73/ЕО и ще се предотврати опасността на Република България да бъдат наложени санкции за нарушения по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС.
Отделно от горното, изпълняващият длъжността председател на ДКЕВР е назначил проверка на дейността на „Топлофикация София“ ЕАД във връзка със зачестили сигнали от клиенти за завишени сметки за консумирана топлинна енергия през месец декември 2012 г.
Назначена е и проверка за изпълнение на лицензионните задължения от страна на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и „ЧЕЗ Електро България“ АД по повод сигнали от клиенти на дружествата в района на Гоце Делчев, Сандански и Благоевград относно грешки в отчитането на електрическата енергия и начисляване на количества консумирана енергия, които не отговарят на обичайното потребление.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: