pixel

Столична община с проект TURaS „Урбанистична гъвкавост и устойчивост”

столична община

Източник: focus-news.net

Столична община изпълнява петгодишен проект с наименование TURaS „Урбанистична гъвкавост и устойчивост”. Това съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът е по Седма Рамкова програма на Европейския съюз. Инициативата TURаS събира на едно място градските общности и бизнеса с местните власти и изследователи, за да може същите да си сътрудничат в разработването на нови практически решения за по-устойчиви градски райони.

11 местни власти, девет университета и осем търговски предприятия от Дъблин (Ирландия), Рим (Италия), Щутгарт (Германия), Севиля (Испания), Лондон (Великобритания), Брюксел (Белгия), Любляна (Словения), Ротердам (Холандия), София и Варна (България) са включени в начални пилотни изследвания на TURаS, насочени към разнородни казуси на градското устойчиво развитие, а именно: адаптация към изменението на климата и смекчаване на последиците; недостиг на природни ресурси; неконтролирано градско разрастване; зелена инфраструктура; саморазвиваща се икономика, базирана на местни ресурси, както и участие на общностите в области като времената употреба на изоставени области и сгради.

Повече от половината население на света живее в градски райони и с тази образна прогноза, която ще се разраства, търсенето на все по-оскъдни природни ресурси продължава да ескалира.

Резултатите, които произтичат от тези пилотни проучвания, ще бъдат измерени и сравнени между участващите градски области преди финалния набор от стратегии и инструменти, за да бъде разработен за употреба от други европейски градове. В крайна сметка, проектът ще илюстрира на градските общности, бизнеса, проектантите и мениджърите как преходните стратегии могат да бъдат създадени и приложени след като се стремим да се придвижим напред към един по-устойчив градски живот.

Столична община като партньор по проекта участва основно в изследване на казуса, свързан с причините, механизмите и последиците от неконтролирано разрастване на градовете. Основна териториална локализация за прилагане на резултатите от проект TURаS, и същевременно обект на изследователска дейност по време на самия проект, са северните крайградски зони на Столична община. Те са естествения и логичен териториален ресурс за развитие на града.

Именно чрез проект TURаS ще бъдат създадени съвременни мерки, инструменти и практики, даващи възможност за гъвкаво и устойчиво развитие на града и в частност крайградските зони. Цел на Столична община, чрез участието й в проекта, е да бъде създаден устойчив модел за урбанистично развие на северните територии. За постигане на целта трябва да бъдат решени следните основни задачи:
-Ограничаване неконтролираното разрастване на града в периферните територии, с цел опазване на околната среда, улесняване на мобилността, подобряване на контролираното градско планиране, чрез вземане под внимание на пазарните процеси и принципите на устойчивостта;
-Отваряне на центровата система към периферията за по-качествено и по-равномерно обслужване на населението и преход от моноцентрична към развита йерархическа система от центрове, с цел подобряване стандарта на живот в селищата от околоградския район и повишаване на тяхната привлекателност;
-Облекчаване на централните части на София и подобряване на урбанистичния баланс в обхвата на Столична община чрез насочване на инвестиции основно за развитие на публичната техническа и социална инфраструктура и масовия градски транспорт.

Очакваните резултати, които Столична община ще постигне като равноправен партньор по проект ТURAS са:
-Обективна картина за развитието на процесите в южната периферия на града, като „лош модел”, който не бива да повтаряме и трябва да предотвратим на всяка цена;
-Анализи и предложения, които ще ни позволят да осмислим процесите в северните територии преди тяхното развитие – работещ сценарий за развитие, планиране и управление за целесъобразно постигане на задачите в ОУП;
-Развитие на районите в северната част на общината, които в момента не са обхванати от програми за пряко планиране и финансиране.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: