pixel

Ще искаме от Европа 1,4 млрд. евро по ОП „Околна среда“

okolna sreda

Правителството одобри проекта на оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. за внасяне в Европейската комисия, с което ще стартират официалните преговори по нея. Индикативният бюджет на оперативна програма „Околна среда” възлиза на 1,494 млрд. евро (европейско финансиране).

Документът определя приоритетите за финансиране в областта на околната среда със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС през програмния период.

Програмата поставя акцент върху:

– изграждане на ВиК инфраструктура и устойчиво управление на водния сектор;
– постигане на съответствие с йерархията при управлението на битовите отпадъци;
– подпомагане изпълнението на Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000;
– превенция и управление на риска от наводнения чрез създаване на национална интегрирана система за мониторинг и прогнозиране с цел осигуряване на своевременни решения и предприемане на адекватни действия от компетентните институции, мерки, свързани с укрепване на бреговете в населените места, вкл. екосистемно базирани решения;
– подобряване качеството на атмосферния въздух посредством осигуряване на многофункционална почистваща техника, намаляване на емисиите на замърсители от превозните средства на обществения градски транспорт други мерки по общинските програми за качество на атмосферния въздух.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: