pixel

Промени в Закона за дейностите по предоставяне на услуги

eвропейско законодателство

Източник: vestnikstroitel.bg

Разписват подробно регламента за правото на работа на строителни фирми от Европейския съюз или от страни по Споразумението за европейското икономическо пространство. Това ще се случи чрез промени в Закона за дейностите по предоставяне на услуги, които са публикувани за обществено обсъждане от Министерския съвет. Измененията регламентират предоставянето на еднократна или временна строителна дейност от фирми от страни – членки на ЕС или от ЕИП.

Целта е да се прецизира и допълни съществуващата национална нормативна уредба за постигане на пълно съответствие с разпоредбите на европейското законодателство с изискванията на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г.

Поради това се налагат и промени в Закона за Камарата на строителите. Те засягат регламентирането на достъпа на работа на фирмите от ЕС и от ЕИП. Отменя се чл. 3, ал. 2, изречение второ от ЗКС. С новите разпоредби тези фирми трябва да подадат заявление по образец за вписване в Централния професионален регистър на строителя, като приложат необходимите документи за това. Те ще трябва да уведомят Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за пълното и точно наименование на обекта съгласно издадените разрешения за строеж или на строителните и монтажните работи по сключения с главния изпълнител договор.

Същевременно структурата издава удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на страната, което покрива необходимия обхват на вписване в ЦПРС за изпълнение на този строеж. Така направените промени в закона са съгласувани с Комисията.

Общественото обсъждане на ЗИД на Закона за дейностите по предоставяне на услуги ще продължи до Деня на строителя – 26 октомври т.г. За строители от ЕС и ЕИП, които искат да работят постоянно у нас, остават общите изисквания на ЗКС.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: