Правителството даде концесии за добив на подземни богатства

подземни богатства

Източник: vestnikstroitel.bg

Правителството предостави на „Марин Батуров” ЕООД правото да добива скалнооблицовъчни материали от находище „Тънката бърчина”. Срокът на концесията е 35 години. Предвижданите инвестиции за този период са за над 836 хил. лв., а очакваните постъпления от концесионни плащания са за повече от 1,5 млн. лв. Цялата сума, без ДДС, ще се превежда на община Ивайловград, на чиято територия се намира кариерата.

35-годишна концесия за добив на пясъци и чакъли получи и „Маргемин” ЕООД. Дружеството ще експлоатира находище „Пиринка” в община Струмяни. Предвижданите инвестиции за периода на концесията за обезпечаване на производствената дейност са в размер на 206 хил. лв., а концесионните плащания се очаква да надхвърлят 2,6 млн. лв. От тях половината, без ДДС, ще постъпват по бюджета на община Струмяни.

С друго решение правителството удължи с 15 г. срока на концесионния договор за добив на суров нефт и природен газ от находище „Селановци” в община Оряхово, в което има все още нереализирани запаси. Концесионерът „Проучване и добив на нефт и газ” ЕАД ще продължи работата си при условията на сега действащия договор.

Правителството одобри три разрешения за проучване на полезни изкопаеми в страната – на „Гео проект инженеринг” ЕООД, на „Инмат” ООД и на „Запрянови-03” ООД.

За срок от по една година първите две дружества ще проучват строителни материали съответно в площите „Нова шипка” (1,29 кв. км), общини Долни чифлик и Провадия, и „Дренажа” (1 кв. км), община Тунджа. За проучвателните дейности те дружества ще вложат минимум 48 550 лв. и още 4800 лева за мероприятия по опазване на околната среда.

Третото дружество – „Запрянови-03” ООД ще проучва възможностите за добив на неметални полезни изкопаеми в площта „Делчевото – 1” (0,905 кв. км), разположена в землищата на селата Мулдава, Добростан и Червен, община Асеновград. Срокът на разрешението е две години, като за този период компанията ще вложи минимум 42 775 лв. в проучвателни дейности и още 4278 лв. в дейности по опазване на околната среда.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: