pixel

Оптимизиране на заземителна защита

За   да   сте   сигурни,   че   ще   получите   най-доброто   от Вашата заземителна система, трябва да знаете всички факти. Кой заземителен кол да избера? Как условията на терена ще се отразят на моята заземителна система? Как мога да оптимизирам ефективността на системата си  и  същевременно  да  спестя  пари?  Обърнете  се  към ERICO за подкрепата, от която се нуждаете.

Заземителни колове:
Какво казват експертите?

Има много фактори, които трябва да се вземат под внимание при определяне кой заземителен кол за заземителна система е най-добър за Вашето специфично приложение. Избирате  ли заземителен кол на база единствено на цената? Или вашето решение също е повлияно от дълготрайността и производителността?

Ако по-ниската цена е единствената причина да изберете даден  заземителен  кол,  изберете  поцинкован  стоманен прът.  За  съжаление,  поцинкованият  стоманен  кол  не  е икономически най-ефективният вариант, поради сравнително краткия му експлоатационен живот.

През 1995 г. Фондацията за изследвания на защитата при пожари (Fire   Protection   Research   Foundation)   създаде “Национален проект за научни изследвания за електрическото заземяване” (NEGRP), за да документира производителността на електродите на заземителните системи с течение на времето.

NEGRP  оцени  получените  резултати  на  заземлението  на различни    географски    местоположения    и изследва ефектите на няколко от доминиращите променливи за период от 10 години.

Най-обширното    дългосрочно проучване    на    корозията    на заровени медни и поцинковани материали беше проведено през  периода  1910-1955  г.  от Националното   бюро   по   стандартизация.    Целта    на    това проучване  беше  да  се  определи относителните    нива    на    корозия, което помогна да се изгради еталон до наши дни за използването на заземителни колове с медно покритие.

Когато  електродите  в  избраните  местоположения  бяха изкопани  за  корозионен  анализ  и  наблюдение,  резултатите бяха в полза на използването на заземителни пръти с медно покритие.
Помеднените заземителни електроди показаха минимална корозия, в сравнение с поцинкованите пръти.
Заземителните поцинковани стоманени пръти показаха загуба на цинк, което е довело до прекомерна корозия на стоманата.

Мълниезащитни и заземителни инсталации

Легенда

Проектиране на активна мълниезащита

Цел на защитата е намаляването на всички фактори, които могат да повлияят на риска от попадение на мълния. Изискванията на NFC 17-102 се явяват ръководство при изчисляване и избор на ниво на защита за всяко конкретно приложение. Уникалният програмен продукт на фирмата ERICO подпомага проектирането на различните технически решения и стандарти, в това число и по стандарта NFC 17-102.

Софтуер за проектиране на мълниезащита

Въз основа на индивидуалните параметри на обекта, като размери на съоръженията, тип на мълниеприемника  и  изискванията  по защитата,   всяко   решение   при   проектиране   на системата  за мълниезащита    съответства    на изискванията    на    конкретния    обект.

Софтуера предлага проекция в 3-D план, което позволява да се  оптимизира  местоположението  на  мълниеприемника,   пътя   на   мълниеотвода   и   системата   на заземяване на конкретния обект.

Серията мачти SIM и ER производство на ERICO, както и помощното оборудване, осигуряват широка гама от варианти за монтаж, както на конзолна основа, така и чрез обтяжки.

Технически изисквания към системата:

Проектирането  и  инсталацията  на  мълниеприемниците  трябва  да  съответствана  изискванията  на френския стандарт NFC 17-102. В допълнение към представените изчисления за нивото на защита и изискванията по разполагане на мълниеприемника,  стандарта  определя  необходимостта  от  един или два  мълниеотвода  (токоотвода)  в  зависимост от  профила  на  сградата.  Определя  се  минимално сечение   на   токоотвода   ≥50   кв.мм.   Токоотводите трябва да бъдат закрепени през 1 метър с еквипотенциалните  заземяващи  съединения  към  намиращите се в близост метални елементи.

За всеки токоотвод се изисква ревизионна клема и отделен съсредоточен    заземител с импулсно съпротивление от 10 Ω или по-малко. Заземлението на мълниезащитата трябва да бъде присъединена   към   основната системана   заземяване   на цялата сграда, а също и с всички метални елементи,   положени   в   земята  близост  до   сградата.

Съгласно  изискванията  на  стандарта  NFC  17-102, проверка и  изпитания трябва   да   се   провеждат поне веднъж на три години, в зависимост от местоположението  на обекта и избраното ниво   на защита.

Обърнете  се  към  Вашия  представител  на  ERICO или използвайте ръководството за монтаж ERICO® SYSTEM 1000 за допълнителна информация.

Важността от заземяването

Преходният   характер   на   мълнията   е   свързан   с   кратко време на бързо нарастване и големи стойности на токовете,   което   означава   че   трябва   да   се   обърне   специално внимание    на    заземяването,    за    да    може    цялостната мълниезащитата   да   бъде   ефективна. Лошо заземената
инсталация  увеличава  вероятността  при  удар  по  защитавания обект и/или води до отклоняване на тока на мълнията по нежелан път, електромагнитна индукция и невъзможност за гарантиране евакуация към заземителното огнище на защитавания обект. Множество фактори – вариациите  на  съпротивление  на  почвата,  достъпност  на монтаж, особености на дизайн и размери на защитавания обект  са  специфични  неща,  които  могат  да  повлияят  на методите на заземяване. Основните изисквания на система за пряк удар при заземяване са:
· eфективно отвеждане на енергията на мълнията в земятa;
· помощ при защита на оборудване и персонал;
· oсигурява добра устойчивост на всички видове корозия/дълъг живот.

Заземителната   система   от   заземителни   пръти   (колове) трябва  да  бъде  резистентна  към  корозия  и  свързана  към структурната  заземителна  система.  Медта  и  помеднената стомана са най-често използваните материали за проводници в земята. Могат да се използват механични свръки за присъединяване на заземителните пръти, но те се влияят от корозия, когато се използват различни метали. В допълнение   за   подсилване   на   механичните   свръзки, ERICO препоръчва използването на ERICO® CADWELD® връзки, които осигуряват отлични връзки с ниско ниво на съпротивление, дълъг живот и защита от корозия.

Фирма  ERICO  препоръчва  използването  на  подобрен смесител  за  заземление  (GEM), за да се гарантира по-добро заземяване. GEM е материал, чиято основа е въглен на прах с ниско съпротивление и некорозионен, който    спомага    за    ефективността на  заземяването особено в областите с лоша проводимост. GEM съдържа втвърдявщ цимент, когато е необходимо да се осигури постоянно, без необходимост от поддръжка заземление с ниско съпротивление, което никога не се просмуква или  отмива.  GEM  не  се  отразява  неблагоприятно  на почвата, не отделя йони и не замърсява подпочвените води.  GEM  съответства  на  стандарта  IEC  62561-7  и  е уеднаквен със стандарта NF C 17-102 за оптимизиране и намаляване на съпротивлението в почвата.

ERICO  препоръчва  програма  за  годишна  проверка  и поддръжка  на  дългосрочната  ефективност  на  мълниезащитната и заземителна инсталация.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: