Бизнесът срещу промените в ЗУТ

ксб

Източник: vestnikstroitel.bg

Частният сектор се обедини срещу подготвяните промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Камарата на строителите в България не одобрява предложението в чл. 131, ал. 1, т. 3 от ЗУТ заинтересовани лица в производството по одобряване на ПУП да са и „юридически лица с нестопанска цел, създадени за осъществяване на общественополезна дейност в областта на околната среда – за защитени територии или защитени зони по смисъла на Закона за защитените територии или Закона за биологичното разнообразие”. Това е записано в становището на КСБ, изпратено до министъра на регионалното развитие Лиляна Павлова.

Според Камарата с включването на НПО в кръга на заинтересованите лица по одобряване на ПУП им се дава също и автоматично възможността да обжалват съответните актове по съдебен ред. В становището е записано, че е правилно да се взема под внимание позицията на компетентни и представителни екологични организации, но не и да им се дава право да обжалват крайното решение на администрацията. Аргументът против предложения от МРРБ текст, е, че при разширяване кръга на лицата, които могат да обжалват, с всички НПО, които „осъществяват дейност по околната среда”, се създава правна несигурност и непредвидимост.

Становището на Американската търговска камара до голяма степен се припокрива с това на КСБ, като в него се отбелязва и че оспорването на определен проект във всички негови фази дава възможност както за упражняване на права, така и за злоупотреба с такива. Експертите на камарата заявяват, че предоставянето на определени по-големи права за контрол от страна на НПО обаче не може да замести ролята на държавата в опазването на обществения интерес.

Според Българската минно-геоложка камара последствията от предложените промени в ЗУТ са, че ще се даде възможност на „заинтересованите страни“ да обжалват на второ основание издадените решения за одобряване на подробни устройствени планове (ПУП). Това би довело до нарушаване правата на инвеститора и необосновано забавяне в прилагането на конкретните планове и програми.
Българският съюз по балнеология и СПА туризъм се отнася още по-директно към темата. В позицията на организацията пише, че инвеститорите ще бъдат поставени в зависимост от природозащитниците. „Участието на екоорганизации при подготовката на ПУП според предложената промяна в ЗУТ ще създаде възможност за корупционни практики и поставяне на инвеститорите в зависимост от тези организации, което ще доведе и до изключително тромави процедури“, се казва в позицията на съюза.

На 15 януари изтече срокът, в който заинтересованите страни можеха да подават своите становища по предлаганите изменения. В четвъртък в Народното събрание се състоя обществено обсъждане на промените. В заседанието на трите парламентарни комисии – по регионална политика и местно самоуправление, по земеделието и горите и по околната среда и водите, се включиха министри, представители на бизнеса и на неправителствения сектор.

„Няма как екологичните организации да обжалват и оценката за въздействие на околната среда (ОВОС), и подробния устройствен план. Тълкуванията на юристите и специалистите са, че това не може да бъде направено. Гарантираме възможността за обжалване за екологичната част, но не можем да си позволим два пъти съдебен контрол върху един и същи акт – първо върху ОВОС, а после и върху ПУП“, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на срещата.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: