УАСГ следва световните тенденции за ниско въглеродното строителство

въглеродния отпечатък

Принципите на устойчивото строителство и акцентите по веригата „околна среда – сграда – обитатели“, са ключът към устойчиво развитие.

Изграждането на сгради, които са проектирани, построени,  управлявани и използвани така, че да се намали максимално влиянието им върху околната среда е предизвикателството, наречено устойчиво строителство. Критериите, по които се определя поведението на устойчивите сгради се състоят в редуциране на:

– въглеродния отпечатък;
– разходите за електроенергия и вода (енергийна и водна ефективност);
– влиянията върху околната среда;
– отделяните отпадъци през целия жизнен цикъл на сградата.

използване на :

– възобновяеми ресурси и материали, които могат да се рециклират;
– използване на възобновяеми енергийни източници.

По всички тези критерии, използването на естествени строителни материали има много голям принос. Приложението им в строителството, с конструктивна и изолационна функция, е свързано с разработването на иновативни технологии и изследвания относно техническите характеристики на необработените технологично строителни материали.

Университета по архитектура, строителство и геодезия (Център за продължаващо обучение), в партньорство с Асоциация за строителство с естествени материали отговаря на това предизвикателство в контекста на устойчивото развитие, с организирането на обучителен курс, част от проект “Принос към развитието на нисковъглеродно строителство в България, чрез разработване и позициониране на иновативни продукти и системи от естествени строителни материали и обучение по устойчиво строителство в УАСГ“, съфинансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.

Фокусът на обучението е върху естествените строителни материали, техните свойства и области за приложение, както и специфичните особености на технологиите за строителство с тях. Ще бъдат представени теоретичните и практични насоки на използването на естествените строителни материали, на въздействието им върху околната среда и комфорта на обитаване.
Ще бъдат разгледани основните  аспекти на безопасността и комфорта на обитаване: поведение при пожар, наводнения и други екстремни условия, топловлажностен режим, влияние върху електромагнитните полета.

устойчиво строителство

„Какво струват мечтите?“

АСЕМ организира и студентски конкурс за изследване на идеи : Какво струват идеите? Дали и доколко те са устойчиви и в синхрон с природата и хората? Ще се харесат ли на поколенията утре?

Асоциация за строителство с естествени материали е неформална група, с общи интереси в области като архитектура, енергоефективност, екология, нисковъглеродно строителство, биология на сградите, слънчева архитектура, изграждане на устойчиви взаимовръзки и общности.

В момента развива дейността си в теоретически, изследователски и практически посоки, като въвлича все повече специалисти, професионалисти от строителния сектор, граждани и студенти. АСЕМ провежда семинари, конкурси, презентации,  обучения, участва в конференции и практически работни семинари.

АСЕМ

Едно от значимите постижения на организацията е създаване на условия за легално използване на сламените бали като строителен материал,  което отваря врати за алтернативи и иновации с екологична насоченост в строителния сектор.

През 2009 и 2010г. АСЕМ заедно с Институт за научни изследвания и проектиране към УАСГ разработи концепция за легитимиране на сламените бали като строителен материал за изграждане на неносещи стени.

дърво

В момента Асоциацията извършва същата процедура и лабораторни тестове за легализирането и на друга техника от естествени материали – „лека глина“, отново в партньорство с УАСГ  като част от проект “Принос към развитието на нисковъглеродно строителство в България, чрез разработване и позициониране на иновативни продукти и системи от естествени строителни материали и обучение по устойчиво строителство в УАСГ, съфинансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд.

Източник: АСЕМ

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: