Търси се изпълнител за ремонт на трамвайната линия по столичния бул. България

трамвай

Източник: publics.bg

Столична община започна открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на трамваен релсов път, контактна и кабелна мрежа по бул. „България” от бул. „Витоша” до ухо „Борово” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ“.

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-7/16.01.2013 г.
Цена на Документацията за участие е 6 лв. с ДДС, а крайният срок за получаването й е 16:00 часа на 11.02.2013 г.
Офертите трябва да бъдат подадени не по късно от 16:00 часа на 21.02.2013 г.
Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска”№33.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: