pixel

Строежът в „Яйлата“ безспорно незаконен

ялата

Източник: vestnikstroitel.bg

Служители на ДНСК провериха по документи и на място строеж „Двуетажна сграда“ в Археологически резерват „Яйлата“ в землището на с. Камен бряг, община Каварна, наречен неправилно „Основен ремонт и реконструкция за възстановяване на рибарска хижа с навес“.

Проверката установи нарушения при издаване на разрешението за строеж през 2011 г. от главния архитект на община Калиакра и груби нарушения на нормативната уредба по устройство на територията, опазване на околната среда и културното наследство при изпълнението на строежа. Тези нарушения обуславят нищожност на разрешението за строеж и дават основание той да се квалифицира като безспорно незаконен по смисъла на ЗУТ.

Част от конструкцията, представляваща фундаменти и стоманобетонова плоча на първи етаж, е извършена без строителни книжа още през 2007 г. Тогава незаконният строеж е спрян със заповед на началника на РДНСК-Добрич.

В последните дни, над първия незаконен етаж е извършено строителство на втори етаж. Строежът представлява изцяло нова сграда, а не „Основен ремонт и реконструкция“, както е по издаденото разрешение за строеж от 2011 г. и визата за проектиране от 2006 година.

Извършеното строителство попада в границите на Археологически резерват „Яйлата“ и не е съгласувано с Министерството на културата. Това е изцяло в нарушение на изискванията за строителство в територия с особена теритоиталноустройствена защита.

Нарушени са и изискванията на Закона за биологичното разнообразие. Не е направена оценка за съвместимост, която е задължителна при строителството, попадащо в границите на защитена зона за опазване на дивите птици /Калиакра/ BG 0002051 и защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна /Комплекс Калиакра/ BG 0000573.

Проверяващите са съставили констативен акт за спиране и премахване на строежа, който днес ще бъде връчен на извършителите. След изтичане на седемдневния срок за възражения, ще бъдат издадени заповед за спиране и заповед за премахване на незаконния строеж. Заповедта за спиране се изпълнява незабавно, а премахването е възможно след влизане в сила на заповедта за премахване.

Ще бъдат наложени глоби на собствениците, проектанта, консултанта, извършил оценката за съответствие на проекта и на главния архитект на общината.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: