pixel

Становище на Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“ относно принудително събаряне на незаконни постройки

dostoen dom

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“ е обединение на  21 организации от цялата страна. Нейната мисия е да подпомогне провеждането на ефективна жилищна политика в България, чрез осигуряване на експертна подкрепа и мобилизиране и обединяване на ресурсите на организациите от гражданското общество, държавните и местни власти, бизнеса, академичните структури и други заинтересовани страни.

Провокирани от събарянето на незконнопостроени жилищни сгради на 21 юли 2014 г. в гр. Ст. Загора, квартал Лозенец, изразяваме общото мнение на нашите членове:

Членовете на Коалиция „Достоен дом“ не са в позицията да дадат оценка или да вземат страна в този казус, но въз основа на опита и експертизата си като организации, работещи в сферата на жилищната проблематика, бихме искали да поставим на дневен ред въпроса как да бъдат предотвратени подобни крайни решения? Ние предлагаме:

1. Да бъдат извършени промени в подхода за осъществяване на превантивен контрол за недопускане на незаконни строежи.  Съгласно Чл. 223 от  Закона за устройство на територията, компетентният орган за упражняване на административен контрол в строителството за обекти 4-та,  5-та и 6-та категория е кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице, а за обекти от 1-ва, 2-ра или 3-та категория е ДНСК. Апелираме тези институции да изпълняват своевременно задълженията си и да констатират и спират незаконни строежи в най-ранна фаза. Само по този начин ще бъде прекратено ново незаконно строителство и ще се избягват подобни болезнени за всички страни ситуации.

2. Да се предприемат дейности за улесняване и подпомагане на законното строителство за хора от уязвими групи от населението на всички фази – от проектиране до въвеждане в експлоатация като напр. изготвяне на типови проекти за жилищни сгради, предоставяне на урегулирани парцели с достъп до електричество и вода, осигуряване на механизми за финансиране на изграждане и закупуване на жилища при облекчени условия, ефективно използване на наличния необитаван жилищен фонд (частна и общинска собственост).

3. Да се разработи и приведе в действие социална жилищна политика на национално ниво, със съответните нормативни документи и финансови ресурси.

4. Да се  актуализират механизмите, чрез  които незаконно жилище би могло да се узакони, в случаите, в които то отговаря на съответните критерии.

Предлагаме да се организира среща на национално ниво за широка дискусия по поставените въпроси като заявяваме готовност и предлагаме своята експертиза за обсъждане  с отговорните институции и заинтересованите страни.

ЧЛЕНОВЕ НА КОАЛИЦИЯТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ В БЪЛГАРИЯ „ДОСТОЕН ДОМ“

Сдружение „Клуб на нестопанските организации” Търговище

Сдружение „Амала–Приятели”-Дупница

Сдружение „Плевенски Обществен фонд – ЧИТАЛИЩА“

Фондация „Подслон за човечеството”/Хабитат България

Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД, Направление Вебер

Винербергер ЕООД

Фондация „Здраве и социално развитие“

НЧ “Васил Левски 1965“

Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС)

Сдружение за идеи и дейности за устойчиво развитие(СИДУРО) – Опака

Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност “Болкан Асист“

Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“

СНЦ „Здравни медиатори – Дупница“

Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“

Сдружение на селската младеж „Заедно“

Фондация „Граждански институт“

Сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници (СКККН) „Мизия-2006“

Камара на архитектите в България (КАБ)

Пайплайф България ЕООД

Община Дупница

Община Антоново

Източник: Хабитат България

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: