pixel

Становище на БАИС за изменение и допълнение на Наредбата за енергийна ефективност

BAIS

Българска асоциация за изолации в строителство (БАИС) се включи в обществено обсъждане на Проект на МРРБ за изменение и допълнение на Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради, като внесе детайлно разработено становище по проекта, изготвено от секция „Топлоизолации“ към Асоциацията.

БАИС настоява измененията на текстовете в Наредба №7 да са ясни, точни, добре формулирани и да са в съответствие с целите на Наредбата. В тази връзка са отправени предложения за промени във формулировката. (Вижте приложеното становище.)

БАИС счита, че когато се цитират стандарти, текстовете в Наредбата трябва да съответстват на цитираните стандарти, за да могат да се прилагат коректно.

Редно е да се направи ясно разграничение между стандартите, на които Наредбата се позовава и тези, които не цитира пряко, а са дефинирани като стандарти от приложното поле на Наредбата.
Освен това, когато Наредба се позовава на стандарти е необходимо, съгласно изискванията на „Закона за националната стандартизация”, тези стандарти да са преведени на български език. Противното е нарушение на горецитирания закон.

БАИС счита, че не е редно национален подзаконов акт, какъвто е Наредба №7, да определя съдържанието и да поставя изисквания към декларации за експлоатационни показатели на продукти произвеждани по хармонизирани европейски стандарти (със съответните им национални приложения), които се пускат на пазара по ред, установен с европейски регламент, в случая Регламент 305/2011. Националните изисквания се формулират в национални приложения към хармонизираните стандарти и имат задължителен характер. Правният им статут е установен на законово ниво и не се нуждае от потвърждаване с подзаконови нормативни актове. За строителните продукти, които не са обхванати от съществуващите хармонизирани стандарти и за които не са издавани европейски технически оценки, се съставят декларации за характеристиките съгласно Наредба № РД-02-20-1.

БАИС предлага премахване на проектната част „Енергийна ефективност” и интегриране на мерките за енергийна ефективност при нови и съществуващи сгради в съответните части на инвестиционния проект:
– Архитектура и конструкции;
– Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура;
– Устройство на прилежащия към обекта терен;
– Технология на изпълнение;
– Пожарна безопасност;
Както и изготвяне на независима оценка на енергийната ефективност на инвестиционните проекти на нови сгради и при реконструкция, основен ремонт и основно обновяване на съществуващи сгради.

БАИС дефинира нов подход към структурата и съдържанието на Наредба № 7 за постигане на резултати в областта на енергийната ефективност на сградите, включително и успешното изпълнение на националните програми и планове в тази област:
1. Създаване на отделни части в Наредбата съответно за сградната обвивка (за архитектурно-строителната част) и за сградните инсталации.
2. Професионално ангажиране на проектантите по различните части на инвестиционния процес за постигането на нормативно определените нива на енергийна ефективност на сградите в съответствие с тяхната компетентност и правоспособност.
3. Дефиниране на ясни права и отговорности на всички участници в инвестиционното проектиране, с което да се гарантира постигането на национално значимите цели, които преследва Наредба № 7.

Енергийната ефективност е постижима единствено чрез интегрирано проектиране (включващо и технология на изпълнение), обвързано с изпълнението и контрола върху качеството на строително-монтажните работи. Нормативните документи в тази област трябва да се изготвят в условия на максимална прозрачност с участието на доказани експерти с независимо мислене от академичните среди, администрацията и от различните сфери на бизнеса: проектиране, производство на строителни материали, изпълнение, упражняване на строителен надзор.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: