pixel

Потенциалът за спестяване на енергия в сградите е огромен

siemens

Почти половината от разходите на една сграда са за енергия. Те могат да бъдат значително редуцирани с помощта на система за сградна автоматизация.

Енергийна ефективност и устойчивост

Сградите консумират приблизително 40 % от произведената в световен мащаб енергия и генерират 21% от CO2 емисиите. При постоянно повишаващите се цени на природните ресурси въпросът за енергийната ефективност и устойчивост е все по-актуален. Известно е, че в близко бъдеще се очаква неимоверно покачване на потреблението на енергия заедно с увеличаване на населението на планетата. Според проучвания на International Energy Agency световното население ще достигне 9 млрд. до 2050 г. (за сравнение през 2010 г. то е било 7 млрд.), а потреблението на електричество ще нарасне почти двойно. Това означава, че търсенето на първична енергия ще се повиши с близо 40%. Необходимо е да се предприемат конкретни действия възможно най-скоро не само по отношение развитието на алтернативните енергийни източници, но също така и към пестенето на енергия. Факт е, че сградите имат огромен потенциал за енергоспестяване, който до голяма степен остава неоползотворен.

siemens

Тук можете да разгледате инфографика за „умните“ сгради като част от интелигентните мрежи

Какви  ще бъдат най-важните въпроси за собствениците и ползвателите на сгради в близко бъдеще?

В близко бъдеще собствениците на сгради, както и техните ползватели, ще бъдат изправени пред сериозно предизвикателство: необходимостта от увеличаване на енергийната ефективност, нулево генериране на CO2 емисии и в същото време поддържане на комфорта и безопасността. Това са различни теми, които имат една обща цел. Новите сгради трябва да бъдат проектирани и изградени  по такъв начин, че да могат да работят енергийно-ефективно през целия си жизнен цикъл – от проектирането до тяхното разрушаване. Това е от решаващо значение, тъй като около 80% от разходите за една сграда се извършват след завършването й, т.е. по време на нейното функциониране. Приблизително 40% от тези разходи са за енергия.

В съществуващите сгради също могат да се постигнат огромни икономии на енергия чрез модернизация и въвеждане на сградни системи и технологии. Много важен въпрос за всички собственици и инвеститори е колко бързо ще получат възвръщаемост на инвестирания в енергоспестяване капитал. Също така дали в страната действат законови норми и ограничения за CO2 емисиите, които трябва да се спазват.

Кои са най-ефективните методи за пестене на енергия в сгради?

За съжаление най-често енергийната ефективност се свързва само с поставянето на изолация и смяната на старата дограма, което далеч не е недостатъчно. Други ефективни мерки за пестене на енергия  могат да бъдат: въвеждане на енегроспестяваща сградна автоматизация; ограничаване на отоплението/охлаждането до определени комфортни нива;  обновяването на механичната вентилация с енерговъзстановяващи блокове; замяна на старите неефективни котли; намаляване на топлинните загуби при преноса на енергия и др.

Как сградната автоматизация спестява енергия?

Инсталирането на продукти и системи за сградна автоматизация осигурява ефективно управление на ОВК инсталациите,  осветлението и щорите в зависимост от заетостта на помещенията и външните атмосферни условия. Централната мениджмънт станция за управление и мониторинг, наричана още BMS (Building Management System), позволява наблюдение и анализ на всички процеси и стойности за потребление на енергия в реално време, осигурявайки възможност за извършване на оптимизации. Прецизното настройване на системата предлага незабавно редуциране на 15 до 30% от енергията в зависимост от типа на сградата и нейното местоположение. Периодът на изплащане на подобна инвестиция е от 3 до 6 години, като за по-големи сгради може да бъде и по-кратък. Ето един пример: в търговски или производствени сгради в горещ слънчев ден е по-ефективно щорите да са пуснати или наклонени, а осветлението в стаите да е включено. Тъй като помещението не се нагрява прекомерно от слънцето, климатичната система не се натоварва много – по този начин се спестява енергия. Взаимодействието между различните технически системи в сградата може да бъде автоматизирано чрез интеграцията им към една единна софтуерна платформа. По този начин осветлението, щорите, отоплението и охлаждането могат да бъдат  управлявани автоматично по начин, който постига максимална енергийна ефективност и удобство за потребителя. Ето защо цялостният подход към сградната автоматизация е изключително важен. Днес техническите системи в сградата могат да бъдат управлявани от централизирана мениджмънт станция. Освен това към тях могат да се интегрират и системи за сигурност и безопасност като пожароизвестяване, контрол на достъпа, видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника.

Какви са предимствата, които могат да бъдат постигнати чрез този интегриран подход?

Инвестициите в енергийна ефективност се възвръщат бързо чрез намаляването на разходите за енергия. Устойчивите и енергийно-ефективни сгради също така имат по-висока себестойност, което налага по-високи цени при продажба или наемане и по-ниски експлоатационни разходи. В допълнение мениджмънт станциите се оказват сериозно предимство по отношение на поддръжката. Отдалеченият мониторинг намалява разходите за нея, както и предупреждава операторите когато някоя система (например климатичната инсталация) е в неизправност. И не на последно място енергийно-оптимизираната сграда показва на потребители и клиенти, че собственикът на сградата подхожда сериозно към изразходването на енергия. Този „зелен имидж“ става все по-важен в днешно време. Системите за сградна автоматизация позволяват централизиран мониторинг и оптимизирано управление на най-енергоемките дейности. Те са изключително подходящи за летища, търговски сгради, офис сгради и комплекси, например университетски или корпоративни кампуси. Когато различните технически системи в сградата работят безпроблемно заедно, е възможно да се спести огромна част от потребяваната енергия.

Мениджмънт станции, мрежово управление на сгради – какви са типичните характеристики на „умните сгради”?

„Умните сгради” предлагат оптимизиран разход на енергия, потреблението на която непрекъснато се следи от мениджмънт станция. Такъв тип сграда може да генерира и съхранява своя собствена енергия или да приема енергия отвън, когато стойността й е най-изгодна. Благодарение на интелигентното потребление такива  сгради се превръщат в активна част от интелигентните енергийни мрежи.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: