pixel

Peмонтираха 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов” по проект на ОП „Регионално развитие”

гимназия

Източник: vestnikstroitel.bg

По време на строително-ремонтните работи е изградена нова електрическа и водна инсталация , монтирани са 386 нови енергоспетяващи осветителни тела. Изпълнител на строително-ремонтните работи в 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов” е ЕТ „Ремстрой – Атанас Стоянов”. Стойността на договора с изпълнителя е 267 829 лв. с ДДС.

Училището бе включено в проект „Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в девет училища на територията на райони „Илинден“, „Студентски“, „Красно Село“, „Връбница“, „Искър“, „Нови Искър“, „Възраждане“, „Слатина“, „Кремиковци“ на Столична община“. Строителстово е изпълнено по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161po001/1.1-09/2010/003 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 1, Схема: „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“, сключен между Столична община и МРРБ.

Целта на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, осигуряваща намаляване на потреблението на енергия, съответно емисиите на парникови газове, а също и намаляване на разходите по поддръжката и експлоатацията на сградите на училищата, включени в проекта.

При успешна реализация на дейностите, ще се намалят разходите за енергия (с около 53% общо за Проекта), ще се намалят емисиите от CO2 с около 1140 тона, което ще има и значителен принос за опазването на околната среда.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: