pixel

Оптимизират административната структурата в МРРБ

оптимизация

Източник: vestnikstroitel.bg

Правителството направи промени в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с цел оптимизиране структурата и числеността на административните звена във ведомството.

Закрива се дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности”, като част от функциите й преминават към дирекция „Водоснабдяване и канализация”, чиято щатна численост се увеличава със 17 бройки. Закриването на дирекцията е продиктувано от обстоятелството, че срокът на два от финансовите меморандуми за проектите, финансирани от ИСПА/Кохезионен фонд изтече на 31 декември 2010 г., а срокът на третия финансов меморандум – на 31 декември 2011 г., което не предполага оптимално натоварване на административната структура и ефективното предоставяне на професионалната експертиза от страна на служителите, работещи в нея. Укрепването на административния капацитет на дирекция „Водоснабдяване и канализация” е наложително поради значително нарасналия обем дейности, изпълнявани от структурата.

Закрива се и дирекция „Пътни проекти”, като нейните функции преминават към новосъздадена дирекция „Благоустройство и проекти”. Тя ще изпълнява и функциите по осъществяване на благоустройствени дейности на досегашната дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности”.

С друго постановление правителството преразпредели отпуснатите с ПМС 86/2012 г. по бюджета на МРРБ 113 000 000 лв. за строителство и рехабилитация на пътна инфраструктура. Това се прави, тъй като за някои от обектите е констатирана невъзможност за усвояване на отпуснатите средства в пълен размер, а за други е установен недостиг на финансиране.

С приемането на постановлението освободеният финансов ресурс ще се преразпредели за пътни участъци, при които има изпълнени строително-монтажни работи, но за привеждането им в подходящо експлоатационно състояние за предстоящия зимен сезон са необходими допълнителни средства.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: