pixel

Одобрени са условия за достъп на общини до средства за изработване на общи устройствени планове

oup

Одобрени са редът и условията за достъпа на общините до средствата, предвидени в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 2017 г. за изработване на общи устройствени планове на общини (ОУПО). В съответствие с тях МРРБ ще предприеме действия за финансово подпомагане на общини, които са кандидатствали през 2016 г. за финансиране изработването на задания и на проекти на ОУПО. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Утвърдените бюджетни средства за дейността през 2017 г. са в размер на 4 530 000 лв. Допуска се финансиране по договори, сключени от общини с избран изпълнител след 2014 г., чието изпълнение не е приключило.

Разпределянето на средствата от държавния бюджет за финансово подпомагане изработването на общи устройствени планове на общините е възложено на министъра на регионалното развитие и благоустройството с разпоредбата на § 123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Дейността по финансово подпомагане на общините за изработване на задания и проекти на ОУПО продължава и през 2017 г. съобразно осигуреното за МРРБ финансиране, утвърдено с Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 година.

Одобрените Ред и условия и приложенията към тях са достъпни на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел „Нормативни актове“ – „Общи устройствени планове“.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: