pixel

Обучение за жилищни медиатори по проект „ За по-добри жилища“

habitat

Хабитат България, съвместно със своите партньори  Клуб на НСО – Търговище, Фондация „Здраве и социално развитие”- София  и НЧ „Васил Левски 1965” – гр. Кюстендил, провежда Обучение за жилищни медиатори по проект „ За по-добри жилища“, което ще се проведе на 21 – 23 май 2014 г. в гр. София, х-л Рамада (бивш х-л Принцес), бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131.

Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България) е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 90 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза. От основаването си през 1976г. до сега организацията е построила и ремонтирала над 700 000 жилища по света и е осигурила скромни, финансово достъпни домове за повече от 3,5 милиона души. Чрез своите дейности Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни нужди като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на мизерните жилищни условия. Подпомагаме разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат достатъчно средства, за да ги ремонтират и подобрят.

В изпълнение на своята мисия Хабитат България/Фондация „Подслон за човечеството“ реализира проект „За по-добри жилища“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г. Основният акцент на проекта е предоставянето на знания и подкрепа на общности с ниски доходи за подобряване на жилищните условия, в които живеят.  Хабитат България и партньори ще работят за създаването на нова социална услуга наречена „жилищен медиатор“, която ще бъде предоставяна за период от 6 месеца в трите пилотни региона – Кюстендил, Търговище и София.  Ролята на жилищния медиатор ще бъде да консултира и подкрепя клиентите в процеса на подобряване на техните домове или решаването на други текущи проблеми, свързани с жилището и средата на живот. Основна целева група на проекта са семейства с ниски доходи, вкл. ромски семейства, живеещи при лоши жилищни условия. С осъществяването на проекта целим да помогнем в дългосрочен план на нуждаещите се семейства да преодолеят икономическите и социалните неравенства и да станат по-адаптивни към променящата се икономическа и социална среда. Проектът се изпълнява в партньорство с  „Клуб на НСО“-Търговище, Фондация „ Здраве и социално развитие“ – София и НЧ „Васил Левски 1965“ – Кюстендил.

Обучението ще бъде практически насочено. В първия ден ще бъдат изяснени някои основни параметри при проучването на жилищните нужди на клиентите и процедурата по предоставяне  на услугата. Във втория и третия ден ще се премине през няколко обучителни модула, водени от префесионалисти в съответните области:  Жилищно финансиране, Настаняване в социално жилище, Приоритизиране на жилищните нужди, Законност на жилищата – необходимост и предпоставка за подобряване на жизнената среда.

Ако имате желание да посетите събитието или имате нужда от допълнтиелна информация, моля свържете се с  Боряна Първанова, Мениджър проекти в Хабитат България, тел. 02/983 24 10, мобилен: 0898 69 10 06, [email protected].

Програма на обучение „Жилищни медиатори“

21-23 май,  2014 г., гр. София
Х-л Рамада ( бивш Принцес), бул. „Княгиня Мария Луиза” № 131

Ден 1-ви, 21 май 2014г.

10:00 – 12:00  Пристигане на участниците и регистрация
12:00 – 13:00  Обяд
13:00 – 14:00  Запознаване на участниците. Представяне на проекта и темата на обучението.
14:00 – 15:00  Роли и отговорности на жилищните медиатори
15:00 –  15:30  Кафе-пауза
15:30 – 17:00 Модул I: Документи и процедури за предоставяне на услугата Проучване жилищните нужди на клиента.
18:00  Вечеря

Ден 2-ри, 22 май 2014г.

09:00 – 10:30 Модул II Жилищно финансиране –  лектор Иван Китов, Екперт Жилищно финансиране, Хабитат България
•    Как да изберем изгоден кредитен продукт.
•    Видове кредитиращи институции – предимства и недостатъци.
10:30 –  11:00 Кафе-пауза
11:00 – 12:30  Модул III: Настаняване в социално жилище – Лектор: Елена Желязкова, ст.специалист отдел „Териториално и селищно устройство“, Община Дупница
•    Запознаване с роли и отговорности на институциите
•    Как работи комисията по одобряване на кандидати за социално жилище
•    Процедура и документи
12:30 – 13:30 Обяд
13:30 – 14:30 Модул IV: Основни комуникационни умения – Лектор: Невена Маджарова
14:30 – 15:15 Модул IV: Приоритизиране на жилищните нужди – Лектор: инж. Румяна Захариева, УАСГ
•    Стандарти за жилищата
•   Енергийна ефективност – основни понятия и значение за дома;  изолационни материали – водове, характеристики.
15:15 –  15:30 Кафе-пауза
15:30 – 17:00 Модул IV: Приоритизиране на жилищните нужди – Лектор: инж. Румяна Захариева
•    Основни технически съвети за извършване на ремонт
•    Примерни бюджети за стандартни ремонтни дейности
17:00 – 17:30 Обобщение и обратна връзка от участниците
Ден 3-ти, 23 май 2014г.
09:00 – 10:30 Модул V: Законност на жилищата – необходимост и предпоставка за подобряване на жизнената среда – Лектор адв. Мариета Димитрова, БЦНП
•    Oсновни процедури и документи
•    Ползи vs. рискове
10:30 –  10:45 Кафе-пауза
10:45 – 12:00  Модул VI. Практически упражнения по процедурата на работа на жилищния медиатор

12:00 -12:30 Обобщение и раздаване на сертификати

12:30 – 13:30 Обяд и отпътуване на участниците

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Подслон за човечеството“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България.

Източник: Habitat for Humanity Bulgaria

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: