pixel

Голф игрища и военни терени не са получавали директни плащания

голф

Източник: vestnikstroitel.bg

По повод публикация във френския вестник „Фигаро”, че „в България „властите одобряват без ограничения земи, на които земеделската дейност е много ограничена и дори несъществуваща – например парцели, през които преминават стада или диви животни ” – Министерство на земеделието и храните прави следното уточнение:

„Информацията, цитирана от в. „Фигаро“, представлява извадки от доклад на Европейската сметна палата (Специален доклад № 16 от ноември 2012 г. от одит относно „Ефективност на схемата за единно плащане на площ като преходна система за подпомагане на земеделските производители в новите държави членки”). Става въпрос за голф игрища или военни терени, които са получили 4,25 милиона евро за 25 000 хектара.

Статията във в. „Фигаро” некоректно прави връзка между текст, отнасящ се за други страни, и България. Материалът се опира основно на т. 21 и т. 24 от доклада, в които се казва следното:

„21. Както и в случая на СЕП, Палатата идентифицира бенефициенти на помощта по СЕПП, които са извършвали само незначителна земеделска дейност. Между тях са агенции за недвижими имоти, летища (Полша и Румъния), горски стопанства, сдружения на ловци, риболовни сдружения или ски клубове (Унгария, Полша и Словакия). Комисията и посетените държави членки не са разполагали с информация нито за броя на тези случаи, нито за финансовото им отражение. Като пример за наличието на подобни случаи Палатата посочва Полша, където по време на кампанията за 2010 г. 1 345 ловни сдружения законно са получили помощ по СЕПП в размер на 2,54 милиона евро за 19 000 ха земеделска земя. По подобен начин, в Унгария 337 ловни сдружения са получили повече от 1 милион евро помощ по СЕПП за 7 000 ха земеделска земя.”

„24. Приложимите за СЕП разпоредби не позволяват извършването на плащания за земя, която не е използвана предимно за земеделска дейност. Подобни правила не съществуват за СЕПП. В Унгария органите са извършвали плащания по СЕПП за постоянни пасища, собственост на държавата и предназначени за военно обучение. Националните органи не са успели да изяснят обаче дали пасищата са били изключително използвани за обучения или поне частично за земеделски дейности (паша на овце). Палатата изчислява, че през 2010 г. 4,25 милиона евро са били изплатени за 25 000 ха военни терени.”

Както се вижда от цитатите, България не фигурира в тези точки, тъй като такива случаи в България не са установени, според Министерство на земеделието и храните. За страната ни е направено уточнението, че „законодателството на ЕС не пояснява по-подробно понятието „добро земеделско състояние“ (ДЗС). По време на одита единствено в Бълга¬рия са били приети ясни стандарти, дефиниращи това състояние.”

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: