pixel

Форумът „Да събудим строителството“ протече при слаб интерес

Специализираният строително-инвестиционен и архитектурен форум „Да събудим строителството“ за втора поредна година се проведе при изключително нисък интерес от страна на специалистите от бранша. Организатори на събитието бяха Макс медия България и Интер Експо Център-София. Форумът не успя да събере така желаната публика от производители, вносители и търговци на строителни материали и продукти. Основните теми на форума бяха свързани с възможностите за развитие на технологиите и инвестициите в строителството, повишаване енергийната ефективност на сградите, приложение на новите технологии в модерната архитектура.

Арх. Николай Гълъбов представи проекти по обществена поръчка  на Столична община:  „Типови проекти за рехабилитация и саниране на ЕПЖС в пет самостоятелно обособени позиции“. Някои от ключовите  архитектурни решения на проекта са:  външна обвивка -„интегрирана фасадна система”, близка до нулевата, „пасивна” или „енергийно позитивна” сграда, „супер изоация – до 25 см, премахване на термалните мостове, иновативни продукти, полиуретани, супершийлд, мултипор, клас А, зелен сертификат – DGNB,  BREEAM,  LEED, трислойна дограма, К-стъкло, покривна система с удължена гаранция, скрит монтаж на климатици, отвеждане конденз, модулност(разглобяема фасада) –  запазване духа на панелните сгради, употребата на местни, дълготрайни, устойчиви материали, интегрирани ВЕИ.

Техническият  директор Винербергер България инж. Антонина Андреева презентира на тема: „Концепцията е4 – достъпният модел за енергийноефективно строителство„.  В унисон със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз компанията е една крачка напред с разработката концепцията е4. Тази стратегия има за цел енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се увеличи с 20 % до 2020 г., с което ще се постигне намаляване на парниковите газове с 20 % и увеличаване на възобновяемата енергия с 20 %.

Тя се базира на четирите компонента – енергия,  икономичност, околна среда и емоция и комфорт. Тъй като хората прекарват 90% от времето си в затворени пространства изключително важно е комфорта и емоцията, която им дава сградата, в която се намират. Продуктите на базата на изпечената глина, с които „Винербергер“ работи, дават именно тези характеристики. Те се използват за покриви, фасади, основна зидария, ландшафтни решения и други. Керамиката има живот от над 100-150 години, а изграждането на домове от тухли е една много разумна инвестиция, която с годините повишава стойността си, каза инж. Андреева. Керамичната къща консумира енергия много по-икономично от други системи. Тухлите с повишена изолационна способност изолират ефикасно студа през зимата и горещините през лятото и са най-подходящи при използването на възобновяеми енергийни източници като фотоволтаични системи и биомаса. Високата изолационна способност на керамичната къща e4 е основната предпоставка за използването на възобновяема енергия и свързаното с нея намаление на въглеродните емисии.

Бяха представени успешно реализирани проекти в Австрия, Германия, Франция, Великобритания, Румъния, Унгария и България.

В България целта на проектиране на къща по концепцията е4 също е да се види какви ще са енергийните и емисионните баланси, колко ще струва и как ще бъде възприета от хората. Къщата ще е с естествена вентилация, фотоволтаици и много интересно решение за използването на керемиди като стенна облицовка. Проектът е на А и А архитекти ООД.

Кингспан България беше представена от  инж. Елена Иванова, Майкъл Шустр, Зоран Дукич. Те представиха иновативните продукти на компанията – новото поколение изолационни термопанели. Специално внимание беше отделено на изолационната система на Кингспан за покриви, стени и тавани, осигуряваща отлична среда с регулирана температура, за производството, съхранение, дистрибуция и охлаждане на хранителни продукти, за хладилни складове за фармацевтичната промишленост и биотехнологичните производства, както и за други приложения, където се изисква спазване на точно определена температурна и хигиенна безопасност.

Инж. Тодор Димитров от „Български съвет за устойчиво развитие” разгледа сградните сертификационни системи и влиянието на остъклените конструкции върху крайната оценка. Беше направена съпоставка между различните системи DGNB, BREEAM, LEED по екологични, икономични, социални, технически, качествени показатели и качество на локацията.

Посочено беше, че чрез използване на системите за остъкляване в комбинация с други свързани сградни компоненти, могат да бъдат постигнати максимално до 45 точки от общо 109 в цялостната оценка при DGNB сертификат или  около 41% от всички възможни точки. И съответно при BREEAM – до 46 точки от общо 156 в цялостната оценка или около 29% от всички възможни точки, и LEED – до 42 точки или около 42% от всички възможни точки.

Петър Сеизов от Denkstatt изнесе презентация на тема: „Ускоряване прехода към устойчива икономика“.

Станислав Димитров от Оргахим представи новия продукт за защита на метални конструкции. Използвана в система с грунд и бързосъхнещ емайллак , огнезащитната боя е тествана и има 5 години гаранция в антикорозийна среда, отговаряща на категория C4. При желание на клиента се предлага финишно покритие, което може да се тонира по RAL картел. Новото огнезащитно набъбващо покритие за метални конструкции Deco Professional покрива фактор на масивност от 63 до 552 м, критични температури от 350 до 750°С,  време за огнезащита от 30 до 90 мин., могат да се нанасят до 700 микрона на една ръка.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради беше представена от Десислава Йорданова –  съветник в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Бяха разгледани основните параметри,  участници, допустимост на сградите, допустими кандидатите и дейности. Очакваните резултати от реализацията на програмата са: намаляване на разходите за отопление за домакинствата, подобрена жилищна инфраструктура, промяна в облика на градовете, по-чиста околна среда – спестени емисии на парникови газове (CO2 и др.); цялостното обновяване на сградите, включващо не само мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно укрепване, където е необходимо, ще доведе до удължаване живота на сградата, повишаване на нейната стойност; предоставяне на повече възможности на бизнеса за икономическа активност – проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др.

Председателят на сдружение „Български врати и прозорци“ инж. Димитър Иванов разгледа новите предизвикателства и проблеми свързани с бранша.  Съгласно Директива 2010/31/ЕО за енергийните характеристики на сградите всяка държава трябва да предприеме мерки, на първо време в новите сгради, за изграждане на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия, каза инж.Иванов. Сроковете за въвеждане на тези изисквания са както следва: след 31 декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия; до 31 декември 2020 г. всички нови сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Инж. Петър Космев от Вебер България представи добрите  практики и международен опит при саниране на сгради. Основните  предизвикателства  при реализирането на програми за саниране на жилищния фонд са липсата на консенсус относно правилната технология, осигуряването на контрол  върху технологията на полагане – наличие на независим контрол от страна на доставчика, инвеститорски контрол, строителен надзор; контрол върху компетентността на изпълнителите на ниво – технически ръководители и майстори, контрол върху климатичните условията на работа –  температура, пряко слънчево греене, силно обветряне на фасадите, опасност от дъжд. Добрите  практики от международен опит включват описание на коректна технология, по която да се изпълняват обектите.

В Австрия например има браншова организация на „добрите производители на топлоизолационни системи“ в която членуват всички реномирани производители, те предписват технология която е одобрена и съгласувана, каза инж.Космев.

Изпълнителите преминават курс на обучение през фирмите доставчици на годишна база относно технологията на полагане. Компанията производител осигурява независим контрол от специално обучен екип технически инструктори. Допълнително протоколиране на всеки отделен етап от изпълнението, подписан от изпълнител, инвеститор и доставчик изпълняващ независимия контрол.

Създаване на досие за изпълнение на топлоизолационна система за всеки обект, което включва: работен проект  включващ компоненти на системата и всички детайли и технология на отработването им; декларации за експлотационни показатели и технически карти на компонентите както и на системата, сертификат за производствен контрол съответстващ на продукти попадащи в система 2+ (наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти); протоколи от всеки етап на изпълнението, удостоверяващ коректното изпълнение и съблюдаването на технологията и  условията на полагане; резултати от тестове на референтнатa проба.

Предимствата на  weber.therm са, че тя е системен подход от проектирането до изпълнението, притежава високо качество и сигурност на всеки компонент. Водещ производител с над 35 годишен опит и сертифицирани в независима лаборатория, компанията осигурява техническа подкрепа по време на изпълнението.

Широката гама от строителни продукти на Terwa group беше представена от Николае Бадарау. Terwa е компания  с над 30 годишен опит в производството на метални крепежни елементи  за строителната индустрия.

Арх. Иво Пантелеев от водеща архитектурно-дизайнерска агенция А.Д.А направи презентация на тема: Специфика на архитектурното и инженерно проектиране в условията на поръчка по ЗОП“.  КАБ трябва да се превърне в много важен фактор в организирането на конкурсите, те трябва да бъдат тези, които да гарантират качеството на хората, които организират тези конкурси, каза архитект Пантелеев.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: