pixel

Фонд „Социална закрила“ прави редовни проверки на строително-ремонтните в Хитрино

Фонд „Социална закрила“ /ФСЗ/ осъществява регулярен мониторинг, предварителен, текущ и последващ контрол на изпълнението на проекта за социално подпомагане на населението на с. Хитрино за преодоляване на последствията от железопътния инцидент на 10 дещември 2016 г., съобщават от МТСП.

Експерти на фонда извършват всеки месец проверки на място в Хитрино, при които правят контролни замервания на действително изпълнените строително-монтажни и строително-ремонтни работи. В резултат от този мониторинг за изплащане се одобряват единствено разходи, които са реално изпълнени и съответстват на представените документи.

Oсвен непрекъснатия оперативен контрол от страна на ФСЗ, дейностите по проекта и тяхното отчитане са проверени от Инспектората и от дирекция „Вътрешен одит” на Министерството на труда и социалната политика през 2018 г. При тези проверки не са констатирани данни за нередности, нарушения или злоупотреби. Министерството на труда и социалната политика има пълна готовност да съдейства на всички проверки на външни контролни органи в рамките на своята компетентност и правомощия. Изразяваме и пълна готовност да разгледаме и всички жалби по повод реализирането на проекта за подпомагане на населението на село Хитрино, ако такива бъдат предоставени от националния омбудсман на Република България или от други заинтересовани страни.

По време на досегашната си оперативната дейност служителите на Фонд „Социална закрила“ провеждат се и работни срещи с представители на общината и на фирмите-изпълнители относно възникналите проблеми. До момента, при нито едно посещение на изпълняваните по проекта обекти не са отправяни жалби към ФСЗ от страна на собствениците, пострадали от инцидента.

По отношение на твърденията в публичното пространство, че цените, по които се извършват строително ремонтните дейности, са „завишени“ предоставяме следната информация. При проверките на документацията за СМР по проекта Фонд „Социална закрила“ следи за спазване на условието за изготвяне на количествено-стойностни сметки съгласно справочниците (книгите на СЕК „Строителни сметки и цени“) за цените в строителството по окрупнени показатели, съставени по статистически методи от браншови организации или специализирани експертни фирми на база сметки и статистически данни, които се съпоставят.

За четири от помощите, които се изплащат по програмата – смяна на компрометирана дограма, укрепване и възстановяване на жилищни сгради, разрушаване на опасни и негодни за обитаване сгради и постройки и строителство на нови жилищни сгради се сключват тристранни договори за строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР), по които инвеститор е община Хитрино, възложител е собственикът на имота, а изпълнител – съответната строителна фирма.
Към момента Управителният съвет на Фонд „Социална закрила“ (УС на ФСЗ) е одобрил разходи за 5 098 452 лв. по проекта. Съгласно правилата за изпълнение на проекта община Хитрино оценява материалните щети и изготвя оценки за всеки отделен случай. На тази база местният Общински съвет одобрява списъци с нуждаещите се от помощ, както и конкретния вид и размер на помощта.

Към 18 септември 2018 г. са подписани 100 договора за изпълнение на СМР на 100 жилищни сгради на обща стойност 2 334 571 лв. Управителния съвет на ФСЗ е одобрил плащания за извършени разходи по тях за общо 1 709 556 лв. Със средствата са укрепени/възстановени близо 90 жилищни сгради.

Към настоящия момент УС на ФСЗ е одобрил разходи за сключване на договори за строежа на 12 нови жилищни сгради на обща стойност 1 540 993 лв. На тази база са подписани договори за общо 1 474 666 лв. За извършените по тях действия до момента УС на фонда е одобрил плащания за 795 592 лв. Строителните работи по почти всички сключени договори са приключени и разходите по тях са в процес на отчитане.

УС на ФСЗ е одобрил и разходи за 427 816 лв. за смяна на компрометирана дограма. Помощта е изплатена на база на одобрени от Общинският съвет Хитрино 244 заявления с разходооправдателни документи и проверка на представената от община Хитрино документация.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: