pixel

9 пъти са намалели нарушенията на ЗДДС в строителството

Източник: vestnikstroitel.bg

Огромен успех отчита Националната агенция по приходите (НАП) в борбата срещу нарушенията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в отрасъл строителство. Сега от НАП предоставиха актуални данни на в. „Строител”, които сочат, че спрямо пика в строителството през 2008 г. нарушенията по ЗДДС, свързани с учредяването на право на строеж (суперфиция) са намалели близо 9 пъти. Това се равнява на нарушения на стойност 68,5 млн. лв. през 2008 г. и 8,147 млн. лв. за 2012 г. Даже през далечната 2005 г. нарушенията са били за два пъти по-голяма сума – 17 млн. лв.

Успехът идва, след като през 2010 г. започват съвместни действия на НАП, Камарата на строителите в България (КСБ) и Агенцията по вписванията. Данни на агенцията показват, че без тази кампания нарушенията са щели да достигнат от 2 до 3 пъти повече.

Първоначално възможностите за злоупотреби при сделките с право на строеж са били анализирани от Дирекция „Управление на риска” в НАП през 2009 г. В хода на проучването са определени няколко основни характеристики на риска. Това са потенциалните щети за бюджета, оценени на 42,462 млн. лв., броят рискови лица – 914, и относителният дял на рисковите лица, които са възлизали на внушителните 60%.

За да се минимизират нарушенията на спазване на законодателството и да се снижат нивата на риск са заложени и изпълнени различни по вид и обем мерки. На първо място са били срещите с Камарата на строителите в България. След това е било допълнено споразумението с Агенцията по вписванията. Така през 2012 г. се отчитат и резултатите от кампанията, които включват и намаление на броя на рисковите лица – от 416 на 187.

При изследването обаче не е взета предвид намалената строителна дейност вследствие на кризата. Това пряко влияе на крайните резултати, защото при по-малък обем строителни работи е логичен и по-малкият брой нарушения.

Въпреки това от НАП отчитат, че предприетите мерки са довели до намаляване на проявленията на риска, свързан със суперфициите – както по отношение на щетата, така и по отношение на броя рискови лица. Мерките представляват комбинация от контролни действия (неголеми по обем, но достатъчно ефективни и придобили гласност сред строителния бранш), набиране на информация от други агенции и не на последно място – насърчаване на доброволното спазване на законодателството чрез взаимни срещи и обмен на информация с представители на строителния бранш.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: