pixel

Започва нова сесия за проекти по Националния иновационен фонд

иновации

Източник: vestnikstroitel.bg

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартира шестата си конкурсна сесия за набиране на проекти по Националния иновационен фонд (НИФ). Бюджетът му за 2012 г. е 5 млн. лв. Стратегическата цел на фонда е да повиши конкурентно способността на българската икономика чрез стимули за пазарно ориентирани научно-приложни изследвания в индустрията и за привличане на частно финансиране за иновации в съответствие с Иновационната стратегия на България.

В конкурса могат да участва два типа проекти – научноизследователски развойни и за техническа осъществимост. Приоритетни направления за финансиране по новата сесия са информационни и комуникационни технологии, приборостроене, биотехнологии, фармация, химия, нови материали и нанотехнологии,  екотехнологии и третиране на отпадъци, енергоспестяващи технологии, иновативни технологии за управление на градската среда.

За научноизследователските развойни проекти (НИРД) максималната стойност на субсидията е 500 000 лв., а срокът на реализация 12-36 месеца. Обхванати са индустриални научни изследвания и експериментално развитие. Интензитетът на помощта, изчислен върху приемливите разходи по проекта, не трябва да надвишава: 50% – за индустриалните научни изследвания и 25% – за експерименталното развитие. Таваните на помощта могат да бъдат завишени в зависимост от категорията на предприятието и наличието на действително сътрудничество с изследователска организация и/или друго предприятие.

За проектите за техническа осъществимост максималната стойност на субсидията е 50 000 лв., а срокът на реализация до 1 година.

За субсидия могат да кандидатстват всички лица, регистрирани по Търговския закон и реализиращи проектите на територията на България. Те могат да работят самостоятелно или в партньорство с други лица, регистрирани по Търговския закон, висши училища, БАН, научни организации или колективи, както и български организации, включени в международни проекти с марката ЕВРИКА.

Подробна информация за кандидатстване и изпълнение на проектите е публикувана на интернет страницата на ИАНМСП, а документацията за участие в конкурса се приема на адреса на агенцията: София 1000, ул. „Леге“ № 2-4.

Въпроси могат да се изпращат на електронен адрес: [email protected]. Те и отговорите им също ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИАНМСП и ще бъдат достъпни за всички кандидати.

Краен срок за приемане на конкурсната документация:31 октомври 2012 г., до 17:30 часа.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: