pixel

Няма да се разрешава надстрояване без гараж

гараж

Източник: vestnikstroitel.bg

Няма да се допуска преустройство и промяна на предназначението на обекти, ако за новите обекти не могат да се осигурят необходимите гаражи или места за паркиране в съответния поземлен имот. Това реши парламентът с промени на второ четене в Закона за устройство на територията, съобщи Монитор.

Друга промяна в строителния закон е, че разстоянието между застрояването в поземлен имот и границата на морски плаж е по-голямо или равно на височината на постройката. Всяка постройка вече ще се издига на толкова метри от пясъчната ивица колкото е височината й. Предвижда се и нови обекти да не се появяват или преустройват от вече съществуващи, ако за тях няма осигурени гаражи и места за паркиране в поземления имот.

За местата със свлачища по Черноморието и Дунавското крайбрежие ще се грижи регионалното министерство. То ще е отговорно, ако се допуснат аварии или щети и ще координира дейността за предотвратяването им.

Специфичните правила и нормативи за устройство на територии, върху които се предвижда изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността, се приемат от специализираните експертни съвети, одобряват се едновременно с устройствения план и са неразделна част от него.

Депутатите приеха за защитени територии, свързани с опазване на културното наследство, специфичните правила и нормативи към устройствените планове да се изработват, ако при съгласуването на заданието за проектиране министърът на културата е определил задължителни изисквания за обемно-пространственото, архитектурното и стилово строителство.

Съседите на нови строежи пък вече няма да газят с години в кал и отпадъци.

Собственикът на градежа ще плаща за подземните водопроводи, ел.мрежа и ремонт на улицата след одобряване на необходимите проекти, съгласувани с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения са засегнати и след издаване на разрешение за строеж.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: