pixel

За да стане градската среда по-зелена и достъпна

Схема за безвъмездно финансиране с бюджет 110 млн. лв. ще подкрепи проекти в 36 български общини

Паркове с неравни алеи и квартални градинки с изпочупени пейки. Тротоари с гейзери вместо с плочки. Неосветени булеварди и отсъствие на места за паркиране. Велосипедисти, лутащи се между автомобилите, поради липса на специални алеи. Отсъствие на реални действия, водещи до улеснение на живота на хората в инвалидни колички. Изпочупени улични лампи. Примерите са многобройни и, за съжаление, са правило, а не изключение от всекидневието на много български градове.

Тридесет и шест общини обаче сега имат възможност да променят тези гледки, ако получат пари по специална схема за безвъзмездна финансова помощ, наречена „Зелена и достъпна градска среда”. Крайният срок за подаване на проекти е 3 декември 2012 година.

Право да кандидатстват

имат общините в: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Велинград, Видин, Враца, Габрово, Гоце Делчев, Добрич, Дупница, Казанлък, Карлово, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Лом, Монтана, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Плевен, Пловдив, Свищов, Силистра, Сливен, Смолян, Столична, Стара Загора, Търговище, Разград, Русе, Хасково, Шумен, Ямбол.

Средствата са по оперативната програма „Регионално развитие” и са предназначени (най-общо) за „Устойчиво и интегрирано градско развитие” (така се нарича приоритетна ос 1 на програмата).

Общият бюджет на схемата е 110 млн. лв., кандидатите трябва да осигурят 5% съфинансиране.

Минималната сума на безвъзмездната финансова помощ е 1 млн. лв., а максималната – 5 млн. лв.

С безвъзмездното финансиране държавата преследва конкретни цели:
– Да се подобри качеството на живот, на жизнената и работната среда в градовете, за да стане тя привлекателна и за жителите, и за гостите, и за инвеститорите;
– Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение;

– Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.

Индикаторите, чрез които ще се мери дали целите са постигнати, са:
– брой жители, облагодетелствани от обновената градска среда;
– подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки;
– реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа;
– осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони;
– хора с увреждания с улеснен достъп;
– икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление.

По схемата не се допуска участието на партньори, но одобрените общини имат право да сключват договори с изпълнители за осъществяването на предвидените дейности.

Проектите трябва да са с продължителност до 24 месеца. Това означава, че в този срок общините трябва да включат необходимото време за подготовка, съгласуване и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки, както и самото извършване на строителните дейности, отчетността и одита на свършеното плюс окончателното разплащане към изпълнителите, обясняват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Допустимите дейности за финансиране са:

Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих (паркове, зелени площи, детски площадки и др.). Това включва също поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, ремонт на обществени тоалетни, възстановяване на водни площи (напр. изкуствено езеро), изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане;
Изграждане (реконструкция, рехабилитация) на пешеходни алеи и тротоари, на велосипедни пътеки и алеи, на пешеходни зони, на подлези за пешеходци и велосипедисти, (включително поставяне на указателни знаци), строителство на спортни площадки (за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови пространства, но само ако са предвидени за свободно и безплатно ползване от жителите на населеното място и др.;
Рехабилитация и реконструкция на улични мрежи. При обновяване на улици допустими дейности са също обновяването на елементи на транспортната техническа инфраструктура и съоръженията към нея (мостове, тунели, прелези, подлези, надлези), както и ремонт или обновяване на светофарни уредби. Проектни предложения, свързани с рехабилитация и реконструкция на улични мрежи и тротоари, ще се финансират само при напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване мрежи на подземната техническа инфраструктура. Няма да се финансират дейности, свързани с извършване на текущ ремонт или поддръжка на улична мрежа, предупреждават от МРРБ. При изграждане на паркове и други зони за отдих допустими дейности са също изграждането/рехабилитирането на подземната техническа инфраструктура (електро, ВиК мрежи). При обновяване на улични мрежи е допустимо изграждането на подпорни стени на места, където има локални срутвания и свличания на земни маси;
Изграждане на обществени паркинги встрани от главни улици, в близост до възлови точки на масовия градски транспорт в периферните градски зони;
Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и др. За инвестиционни проекти, свързани с рехабилитация и реконструкция на улична мрежа или улично осветление, не е задължително да се прави конкурс за архитектурно решение, е записано в условията за кандидатстване;
Създаване на достъпна архитектурна среда.

писалка

Всяко проектно предложение трябва да включва задължително поне два вида от тези дейности (различни от осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания), които са логично взаимосвързани помежду си. Всяко проектно предложение следва задължително да предвижда дейности за изграждане, обновяване или реконструкция на велосипедни алеи (при обекти на интервенция – улици, тротоари, площади, паркове, зони за отдих и др.). В случаите, когато това е технически невъзможно или нецелесъобразно, кандидатстващата община трябва да представи убедителни доказателства.

Изборът на обектите на „финансова интервенция“ по схемата, както и на самите проектни решения, трябва да бъде предшестван от широко обсъждане с жителите на града, е записано в условията за кандидатстване по тази схема. При кандидатстването си всяка община ще трябва да представи информация и доказателства, че изборът е направен след широко публично обсъждане.

тълпа

Например кандидатът може да приложи покани за обсъжданията, извадки от интернет-страницата на общината, копия и обобщения на анкетни карти, протоколи, присъствени списъци и снимки от проведени срещи, кръгли маси, конкурси за архитектурни решения, презентации и др.

Ако към обекта, който се подкрепя финансово по тази схема, се изграждат и малки търговски обекти, генериращи приходи, които могат да бъдат оценени към етапа на кандидатстване, към проектното предложение трябва да се приложи и финансов анализ.

Оценителите ще насърчават прилагането на иновативни и съвременни архитектурни и дизайнерски решения – например интересни настилки, водни площи, алпинеуми, ландшафт, растителни композиции.

Както при всяка схема за безвъзмездно финансиране и при тази кандидатите задължително трябва да предвидят  дейности за одит на проекта и  за осигуряване на публичност и информиране (пресконференция/кръгла маса при стартирането на проекта, както и подобно събитие при приключването му за оповестяване на резултатите).

Освен това общината трябва да предвиди строителен надзор от лицензирана фирма – консултант.

Всяко проектно предложение трябва да бъде придружено от решение на съответния общински съвет за кандидатстване, с което трябва да се декларира, че предназначението на обекта на финансиране няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта, както и че елементите на подземната техническа инфраструктура са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване.

Кандидатът задължително представя към формуляра за кандидатстване техническа документация, включваща:
– работен инвестиционен проект съгласно Закона за устройство на територията;
– оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите;
– олязло в сила разрешение за строеж ;
– подробна количествено-стойностна сметка;
– анализ на цените по ресурси, въз основа на които са определени единичните цени на всички строително-монтажни работи в проектното предложение.

пари

Не се финансират:

– дейности извън строителните граници на градовете и административни центрове на 36-те общини, допустими за кандидатстване по тази схема;
– дейности/интервенции върху инфраструктура, различна от общинската недвижима собственост;
– дейности, свързани с политически партии;
– благотворителни дарения;
– дейности, финансирани от бюджета на други програми на Европейския съюз;
– интервенции върху сгради от образователната/ културната/ социалната/ здравната общинска инфраструктура;
– интервенции върху площадки за игра, разположени в урегулираните поземлени имоти на училища, детски градини, ясли и други обекти от образователната/ културната/социалната/ здравната общинска инфраструктура;
– финансиране на участъци от уличната пътна мрежа, за които се предвижда подмяна на
подземната техническа комуникация след момента на кандидатстване по схемата и до 5 години след приключване на дейностите по проекта по оперативната програма;
– изграждане на нови улици, мостове, тунели, прелези, подлези, надлези и др.
– интервенции върху общински язовири, общински пътища, гробищни паркове, плувни басейни, трафопостове;
– изграждане на тенис-кортове, съблекални, тоалетни, летен театър и др.;
– поставяне на контейнери/кофи за боклук, включително за разделно събиране;
– изграждане на нови статуи и паметници.

допустими разходи

Преки допустими разходи

Тук влизат разходите, които са пряко свързани с проекта и без тях неговото осъществяване е невъзможно. Това са:
– разходи, свързани със заснемания, идейни, технически и работни инвестиционни проекти и с оценка на съответствието на проектите – в размер до 5% от стойността на количествено-стойностната сметка;
– разходи, свързани с подготовката на документация за участие в процедура за възлагане на обществени поръчки и за провеждане на процедурите за избор на изпълнители – общо в размер до 15 000 лв.;
– разходи за услуги, които са пряко свързани с проекта и са необходими за неговата подготовка и изпълнение – наеми, дизайнерски, архитектурни, инженерни, информационно-технологични, консултантски, правни и нотариални, изследвания и експертни проучвания, геоложки проучвания, разходи за оценка на въздействието върху околната среда, разпространение на информацията, финансово-счетоводна проверка, одит, застраховки и други услуги;
– разходи, свързани с набавянето на необходимите разрешителни документи, включително и свързаните с тях такси;
– непредвидени разходи за строително-монтажни дейности – в размер до 10%;
– разходи за подготовка на строителната площадка (разрушаване на съществуващи строежи или на части от тях, разчистване на строителната площадка, вертикална планировка);
– разходи за строителство, преустройство, реконструкция, рехабилитация и изграждане на зони за обществен отдих (паркове, зелени площи, детски площадки и др.), пешеходни алеи и тротоари, велосипедни алеи, подлези, улични мрежи, обществени паркинги, внедряване на енергоспестяващо улично осветление, създаване на архитектурна среда за хора с увреждания, съоръжения и системи за сигурност и безопасност, елементи на градско обзавеждане, поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи;
– разходи за авторски и строителен надзор – общо до 3%;
– разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация (присъединяване към външната електрическа, водопроводна, канализационна, топлофикационна, телекомуникационна система и газоразпределителна мрежа);
– разходи за независим финансов одит – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не следва да надвишават сумата от 50 000 лева;
– разходите за информираност, публичност и визуална идентификация на проекта – до 1% от преките допустими разходи.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: