pixel

Становищата на ДНСК вече са онлайн

Инж. Лиляна Петрова – началник на Дирекцията за национален строителен контрол

ДНСК пусна онлайн становищата си по най-често задаваните въпроси по прилагане на ЗУТ

Целта е да се улеснят гражданите и бизнеса при събиране на информация

Гражданите и институциите вече имат свободен достъп до становищата на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) по прилагане на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна уредба по най-често задаваните въпроси от общини, експерти и частни лица. На интернет страницата на службата функционира нов раздел „Становища“, в който са качени издадените през 2023 г. и 2024 г. разяснения. Целта е да се подпомогнат и улеснят както гражданите, така и целият строителен сектор, тъй като ще се пести време при събиране на информация, обясни началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова. Ще се правят и по-бързи справки при сходни казуси.

В новия раздел потребителите могат да намерят различна информация –регистриране на технически паспорти за нови строежи; прилагане на нормативната уредба при присъединяване на обекти към съществуващи мрежи на техническата инфраструктура. Публикувани са също указания за приложимостта на разпоредбите на чл. 41, чл. 42, чл. 137, чл. 144, чл. 147, чл. 151, чл. 192, от ЗУТ, § 5 от ДР на ЗУТ; прилагане на разпоредбите на чл. 77, чл. 93 от Наредба № 7/22.12.2003г. на МРРБ за правила и нормативи по устройство на отделните видове територии и устройствени зони и др. Всички те са потвърдени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Най-многобройни са въпросите, свързани с проектирането и изграждането на фотоволтаични централи и съоръжения (разпоредбата на  чл. 147, ал. 1, т. 14 и 14а от ЗУТ).

Становища 2024 г.

Застроена площ на етаж при топлоизолация и веранда, височина на подземни гаражи;
Издаване на РС на допълващо застрояване – гараж;
Изместване на ВиК и електро инсталации със засягане на бетонна плоча;
Въвеждане в експлоатация на единия от два обекта от едно разрешение за строеж
Приложимост на разпоредбите на чл. 147, ал. 1, т. 1, чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ за гараж – постройка на допълващото застрояване;
Съоръжения (батерии) за съхранение на електрическа енергия;
Допускане на допълващо застрояване по чл. 41 от ЗУТ в различни видове устройствени територии, както и за възможността за изграждане на свързано застрояване;
Приложими правни норми по ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ в земеделски земи и в защитена територия – Природен парк „Странджа“;

Становища 2023 г.

Прилагане разпоредбата на чл. 192, ал. 3 от ЗУТ;
Прилагане на Наредба № РД-02-20-1 от 2017г.;
Прилагане на чл. 144, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ;
Одобряване на инвестиционен проект и издаване на РС за вилна сграда при предвидено захранване от собствен, автономен източник на електрическа енергия;
Монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници;
Прилагане на разпоредбата на чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ;
Въпроси по прилагане на чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ;
Прилагане на чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ;
Промяна на инвестиционните намерения за строителство на ФВИ след влизане в сила на РС;
Изграждане на кабелно трасе за присъединяване на ФЕЦ към трафопост;
Прилагане на разпоредбата на чл. 147, ал. 1, т. 14 и т. 14а от ЗУТ в съответствие с Наредба № 7 от 22.12.2003г.;
Определяне на минимални разстояния от фотоволтаичните панели до имотните граници;
Издаване на едно РС за 2 бр. кабелни трасета за присъединяване на ФЕЦ, находящи се в отделни УПИ;
Граници на застрояване на ФЕЦ от I, II и III категория;
Определяне на застроена площ и плътност на застрояване при изграждане на ФЕЦ;
Необходимост от издаване на виза за проектиране на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници;
Необходимост от изработване и одобряване на ПУП-ПРЗ при постъпило заявление за издаване на виза за ФЕЦ;
Категория на кабелно отклонение от разпределително табло до ФЕЦ;
Прилагане на разпоредбата на чл. 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ;
Прилагане на ЗУТ при одобряване на проекти и издаване на РС за СВО и СКО и външно електрозахранване, както и при издаване на РС на обекти по чл. 147, ал. 1, т. 14 и т. 14а от ЗУТ;
Прилагане на чл.147а от ЗУТ;
Разяснения по прилагане на чл. 151 от ЗУТ;
Изчисляване на самостоятелни обекти с различно предназначение в сграда със смесено предназначение, съгласно § 5, т. 29а от ДР на ЗУТ и процедура по уведомяване на РИОСВ преди издаване на РС;
Регистриране на технически паспорти за нови строежи;
Определяне на категорията и приложимите процедури по ЗУТ във връзка с извеждане от експлоатация или ликвидация на язовири;
Прилагане разпоредбата на чл.72, ал.4 от Наредба №7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
Прилагане на чл. 93, ал. 1 от Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
Прилагане на нормативната уредба при присъединяване на обекти към съществуващи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
Прилагане разпоредбите на ЗУТ при промяна на инвестиционните намерения по време на строителството;
Изграждане на обекти кабелна линия 33 kV и кабелна линия 110 kV с комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл. 150 от ЗУТ;
Прилагане разпоредбите на § 5, т. 52 от ДР на ЗУТ;
Прилагане на хипотеза за допълващо застрояване по чл. 41 от ЗУТ за виндфанг;
Изграждане на ветроенергиен парк с ветрогенератори за производство на електрическа енергия, вкл. съоръжения;
Прилагане на чл. 42 от ЗУТ;
Прилагане на хипотеза за допълващо застрояване по чл. 41 от ЗУТ за виндфанг;
Необходимост от упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“ на проектно решение на инженер-конструктор по чл. 147, ал. 2 от ЗУТ;
Определяне на допустимата височина на моделирания терен в имот, обект на инвестиционен проект;
Прилагане разпоредбите на чл. 142, ал. 9 и ал. 10 от ЗУТ.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: