pixel

Пет общини получиха имоти от държавата

министерски съвет

Източник: vestnikstroitel.bg

Община Шабла ще стопанисва езерото „Тузлата”, реши на днешното си заседание правителството като отне правото на управление върху него от Министерството на околната среда и водите. Местната власт се ангажира да стопанисва езерото, спазвайки заложените мерки в Плана за управление на Черноморския район с цел изпълнение на изискванията на Рамковата директива за водите. Намерението на общината е да кандидатства по оперативни и други програми на ЕС за съфинансиране на дейности, свързани с опазване, облагородяване и популяризиране на езерото, подобряване и развитие на екотуризма и алтернативния туризъм в община Шабла, развитие на балнеолечението и калолечението чрез създаване на материална и техническа база на територията на „Тузлата”.

Община Ловеч ще управлява „Деветашката пещера”, реши още правителството. Общината има предварителна концепция за изграждане на туристическа атракция, която ще се актуализира и доработи съвместно с представители на заинтересованите местни и национални институции, експерти и неправителствени организации. Целта е природният обект да бъде използван за развитие на туризма без пагубни последствия за биоразнообразието, спелеологичната и историческата му стойност.

На община Русе безвъзмездно беше прехвърлен незастроен урегулиран поземлен имот с площ 1705 кв. м, намиращ се в непосредствена близост до сградата на историческия музей в града. Целта е да бъде реализиран проект за развитие на културно-исторически атракции, финансиран по ОП „Регионално развитие”.

С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на имоти в района на русенската ж.п. гара. Поради неудобния транспортен достъп до имотите – дворно място с две работилници и шест гаража, и лошото им техническо състояние, оборудването и материалите от тях са били преместени в сгради на Товарната гара. Имотите нямат функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози.

Община Кърджали получи безвъзмездно правото на собственост върху местен път, разположен в землището на с. Глухар. Теренът от 379 кв. м е необходим за изграждането на ново шосе до регионалното депо за управление на отпадъците.

На община Кирково беше прехвърлено правото на собственост върху държавни поземлени имоти в землището на село Бенковски. Те са с обща площ 241 кв. м, а местната власт ще ги използва за поставяне на стълбове за електропроводи и за канализационни шахти, част от изграждания път, питеен водопровод и електропровод за пречиствателната станция за отпадни води.

Правителството отне от Министерството на отбраната имоти в Стара Загора и в землището на с. Загоре и предостави управлението им на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Терените с обща площ 2214 дка са част от бившето военно летище. Те са необходими за изграждането на логистичен център в града с цел подобряване на икономическата среда чрез привличане на преки инвестиции.

С друго решение правителството обяви имоти – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост. Това са шест помещения и зала в административната сграда на пл. „Жеравица”№5 в Монтана. След промяна на статута им върху тях може да бъде учредено безвъзмездно право на ползване от регионалните структури на синдикалните организации при спазване на процедурата, предвидена в Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: