Одобрен е Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Източник: vestnikstroitel.bg

Министерският съвет прие Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници.

Документът поставя цели за производството от възобновяеми източници (ВИ) на различни видове енергия до 2020 г. – електрическа, топлинна и за охлаждане и в транспорта. Установената за България цел от 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. включва следните дялове от такива източници в съответните подсектори – 20,8% на електрическата енергия, 23,8% на енергията за отопление и охлаждане и 10,8% в транспорта.

За постигането на целите планът предвижда 58 мерки за насърчаване на тези производства, като отчита въздействието на повишената енергийна ефективност и въвеждането на енергоефективни технологии. Мерките са свързани с прилагането на европейските изисквания в областта на енергията от ВИ, енергийната ефективност и климатичните промени и по своя характер са административни, законодателни, регулаторни, финансови и информационни.

Планът съдържа оценка за прогнозния общ принос на всяка технология за производство на електрическа енергия от ВИ за постигане на целите за 2020 г. и на индикативната крива за дела на ВИ в електрическата енергия през периода 2010-2020 г. За постигането на целта до 2020 г. по отношение производството на електрическа енергия от ВИ е посочено, че са необходими инсталирани мощности в размер на 5189 MW, които да осигуряват производство на 7604 GWh, в това число от ВЕЦ (63%), вятърни електроцентрали (28%), слънчеви електроцентрали (6%) и биомаса (3%).

По отношение на прогнозния общ принос на всяка технология за производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ се очаква през 2020 г. общо произведената енергия да възлиза на 1103 килотона нефтен еквивалент (ктне) чрез оползотворяване на биомаса, геотермална и слънчева енергия.

Към 2020 г. прогнозният общ принос на всяка технология за производство на енергия от ВИ в транспортния сектор ще достигне 302 ктне. Предвижда се най-голям принос да даде потреблението на биодизел, следвано от биоетанола и електрическата енергия от ВИ.

Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници е публикуван в сайта на МИЕТ и в Портала за обществени консултации (https://www.strategiy.bg) към Министерския съвет.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: