pixel

НСИ с нови данни за строителство, промишленост, услуги на печалба

В Националния статистически институт годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили общо 405 933 нефинансови предприятия.

Заетите лица в нефинансовите предприятия са 2 235 217, произведената продукция по текущи цени е на стойност 168 050 млн. лв. и е реализиран положителен финансов резултат от 16 729 млн. лева.

Селско, горско и рибно стопанство

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. в НСИ са представили 19 839 предприятия от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, или 4.9% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. В тях е произведена продукция за 6 823 млн. лв. по текущи цени от 87 002 заети лица. Отчетен е положителен финансов резултат от 1 114 млн. лв., като 77.1% от предприятията са приключили годината с печалба, 15.0% – със загуба, и 7.9% – с нулев финансов резултат.

Промишленост

През 2017 г. годишен отчет за дейността си са представили 34 700 промишлени предприятия, или 8.5% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ, като над 90% от тях са в сектор „Преработваща промишленост“.

Произведената продукция в промишления сектор през 2017 г. по текущи цени е на стойност 74 742 млн. лв., която формира 44.5% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. В този сектор през 2017 г. работят 643 318 лица, или 28.8% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия.

Промишлените предприятия приключват 2017 г. с положителен финансов резултат от 5 627 млн. лева. С най-голям принос е сектор „Преработваща промишленост“, който формира 83.6% от този резултат.

Строителство

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 20 361 строителни предприятия, или 5.0% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ. Най-голям е делът (над 50%) на предприятията, извършващи специализирани строителни дейности.

През 2017 г. в строителния сектор е произведена продукция на стойност 13 486 млн. лв. по текущи цени, или 8.0% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. В предприятията от този сектор през 2017 г. работят 141 782 заети лица, които формират 6.3% от общия брой на заетите лица в нефинансовите предприятия.

Строителният сектор завършва 2017 г. с положителен финансов резултат от 843 млн. лв. по текущи цени.

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

В НСИ годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 141 995 търговски предприятия, или 35.0% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия. Най-голям е делът на предприятията в търговията на дребно – 69% от всички търговски предприятия.

В търговския сектор през 2017 г. е произведена продукция на стойност 23 012 млн. лв. по текущи цени, или 13.7% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. През 2017 г. в този сектор работят 498 161 заети лица, или 22.3% от общия брой заети в нефинансовите предприятия.

През 2017 г. търговските предприятия реализират положителен финансов резултат от 4 110 млн. лв. по текущи цени, като търговията на едро формира 68.7% от този резултат.

Услуги

Годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 189 038 предприятия от сектора на услугите, или 46.6% от общия брой на отчетените нефинансови предприятия в НСИ.

По текущи цени в сектора на услугите през 2017 г. е произведена продукция на стойност 49 987 млн. лв., която формира 29.7% от общия обем на продукцията на нефинансовите предприятия. През 2017 г. в този сектор работят 864 954 заети лица, или 38.7% от общия брой на заетите в нефинансовите предприятия.

Секторът на услугите приключва 2017 г. с положителен финансов резултат от 5 035 млн. лв., като 33.9% от него са реализирани в „Професионални дейности и научни изследвания“.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: