pixel

На Пирин не се предвижда строителство

pirin

Завършеният наскоро проект на Плана за управление на национален парк „Пирин“ е напълно съобразен със законодателството и екологичните норми, като защитава ефективно баланса между урбанизираната и строго охранявана площ със съотношение 10% към 90%. Някои информации, най-вече поради незнание, представиха погрешно този така важен за Пирин факт. Това заявява Веселина Паскова – ключов експерт „Връзки с обществеността” в екипа на фирма „Пролес инженеринг” ООД, разработил проекта на ПУ на НП „Пирин”, пред „24 часа“.

Планът за управление на Пирин не съдържа и никога не е предвиждал изсичане на големи дървесни масиви, премахване на вековни дървета и застрояване. Твърденията, че площите за строителство ще се увеличат 120 пъти са пълна измислица.

Според Плана, в парк „Пирин“ се обособяват 6 зони, от които 90% са резервати, такива с ограничено човешко въздействие, както и зони за опазване на екосистемите. Зоните за туризъм, хижи и спортни съоръжения са едва 10%:

– Резерватната зона има площ от 6521.7 ха (16.2% от общата площ) и включва биосферен резерват „Баюви дупки-Джинджерица“ и резерват „Юлен“. Именно в тази зона, подложена на най-тежък режим на опазване, се намират и вековните дървета и твърденията за тяхното бъдещо изсичане са нелепи.
– Зоната за ограничено човешко въздействие обхваща 7163 ха (17.7% от общата площ) и включва естествени екосистеми и природни местообитания извън резерватната зона.
– Зоната за опазване на горските, високопланинските, тревните, езерните и речните екосистеми е на площ от 22526 ха (55.8% от общата площ) и включва съхранени екосистеми, горски местообитания, местообитания на високопланински тревни съобщества, течащи и стоящи води и др.
– Специалната буферна зона е върху 1088.9 ха (2.7% от общата площ). Това е сегашната туристическа и ски зона Банско.
– Зоната за туризъм е с площ от 3985.8 ха (9.9% от общата площ), в която е включена и горната ски зона Банско, плюс заявени места от общинските съвети на граничещите с парка кметства за развитие на туризма.
– Зоната на хижите, административните центрове за управление и поддръжка на парковете и спортните съоръжения е върху 199 ха (0.5% от общата площ) и осигурява необходимата техническа инфраструктура за обслужване на сградите за подслон, административните центрове и спортните съоръжения.

От подробно изложената разбивка на зоните е видно, че масово застрояване няма и не може да има. Екипът, разработващ плана в проекта, допусна при спазване на екологичното законодателство възможност за изграждане на заслони и хижи. Но на предварителните обществени обсъждания, които провеждаме тази седмица, по отделно във вскяка община, получихме предложения това да бъде забранено. Ние ще се съобразим с тях и ще предложим на територията на целия парк в абсолютно всички изброени по-горе зони да се забрани строителството на заслони и хижи и под каквато и да е форма на нова леглова база.

Освен това въпросът какво ще има в туристическите зони не е предмет на този план и не е в правомощията на нашия проектантски екип. С този План за управление не може да се разреши строителството дори на 1 ха площ от парка, да не говорим и за строгите изисквания на ЮНЕСКО в тази посока.

В заключение бих искала да припомня, че този план е замислен да действа ефективно в един от най-разработените туристически региона на България. По предоставените ни от статистиката данни там само за миналата 2014 година е имало посещение на 140 000 души през лятото и на над 500 000 през зимата.

Планът е балансиран, добре разработен и е бил обект на експертна и широка публична оценка в 8 семинара, всеки от които посетен от над 100 човека, 7 публични обсъждания по общини, които се провеждат в момента. Два пъти Планът е разглеждан в дни на отворени врати в общините. И на 24-ти юли, петък, от 10.00 часа в читалище „Никола Вапцаров” в Банско е голямото окончателно публично обсъждане на проекта на План за управление при отворени врати за всички желаещи да присъстват.

Планът е разработен от над 60 научни работници, професори, доценти и инженери, все специалисти с опит и авторитет в своята професия, заключава Веселина Паскова.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: