pixel

МРР изгражда ново ниво на професионализъм сред експертния си състав

vik

Министерството на регионалното развитие (МРР), провеждайки държавната политика в отрасъл ВиК, изготви, а след това Министерският съвет прие Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г., която поставя задача за постигане на финансова, техническа и екологична устойчивост на отрасъла и предоставяне на ВиК услуги с високо качество и на поносими за потребителите цени.

За изпълнението на тези цели, Министерството развива професионалните компетенции на пряко ангажираните с отрасъл ВиК свои служители, като в рамките на проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, проведе специализирани обучения. Курсове обхващат 10 теми, разделени в два етапа, като през първия бяха разгледани теми в областта на икономиката и управлението на водоснабдяването и канализацията и свързаното с тях законодателство.

Вторият етап беше посветен на теми, целящи ефективност на ВиК операторите. Разгледаните теми включват прилагане на сравнителен анализ за съпоставка на дейността на ВиК операторите (бенчмаркинг) като инструмент за подобряване чрез използване на водещи добри практики. Това насърчава непрекъснатото усъвършенстване на работните процеси по отношение на използване на съвременни управленски, инженерни, финансови и счетоводни решения, подобряване обслужването на клиентите и спомагане повишаването на ефективността в отрасъла. Курсовете разгледаха и счетоводното отчитане на публичните ВиК активи, ефективното стопанисване на ВиК съоръженията и ключовата роля на асоциациите по водоснабдяване и канализация в обособените територии в процеса на управление на ВиК системите.

Курсовете са структурирани в специализирани модули с прилагане на модерни интерактивни методи, даващи възможност за активни дискусии, което осигурява повишаването на знанията и уменията в държавната администрация и подпомага вземането на решения за устойчиво развитие на отрасъла.

Източник: publics.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: