МИП стартира проект за електронни административни услуги за продукти в строителството

stroitelstvo

От 14.4.2014 г. екип от експерти на Министерството на инвестиционното проектиране започна изпълнението на проект „Разработване на информационно-комуникационна среда на Звеното за контакт относно продукти в строителството“.

Целта на проекта е създаване на една или повече електронни административни услуги, чрез които на заинтересуваните целеви групи (централни, общински администрации, граждани и бизнес) да се предоставя голям обем информация по отношение на националните изисквания за употребата на строителните продукти, изисквания за тяхното оценяване и оправомощени за оценяването им органи, информация за издадени сертификати и протоколи, за звена за контакт, установени в останалите държави-членки на ЕС, за органи, упражняващи контрол на пазара и строителната площадка.

Установяването на Звено за контакт относно продукти в строителството е задължителна национална мярка, която държавите-членки на ЕС следва да предприемат, за да осигурят ефективното прилагане на европейското законодателство и по-специално на Регламент (ЕС) 305/2011 на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета на ЕС за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и на Регламент (ЕС) 764/2008 на ЕП и на Съвета на ЕС относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки.

С реализирането на проекта Министерството на инвестиционното проектиране цели да осигури бърз достъп до достоверна информация на целеви групи с голям мащаб и различен национален произход, качествено и прозрачно обслужване, което следва да доведе до подобряване конкурентоспособността на българската икономика. Поставяме си следните конкретни задачи:

– Електронно предоставяне на информация за националните и европейските изисквания за строителните продукти. Тази информация е от изключително голямо значение за всички икономически оператори – производители, вносители и дистрибутори на строителни продукти, които осъществяват дейност на пазара на Република България, както и за проектанти, строители и органи, упражняващи контрол в строителството, които следва да изпълняват нормативните изисквания, когато изработват и одобряват инвестиционните проекти, изпълняват, контролират или приемат строежите. Непознаването и неспазването на националните и европейските изисквания в областта на строителните продукти може да доведе до големи загуби на бизнеса.

– Осигуряване на достоверна и лесно достъпна информация на бизнеса, органите за надзор на пазара и контролните органи в строителството по отношение на фирмите, които са получили разрешение да оценяват строителни продукти и за издадените от тях документи от оценка. Наличието на такава информация ще позволи бърза и надеждна проверка на строителния продукт, предоставен на пазара не само на територията на Република България, но и на единния пазар на Европейски съюз. Органите за надзор на пазара не биха могли да упражняват ефективен контрол за извършеното оценяване на строителните продукти, ако не разполагат с информация за издадените при оценяването им документи.

– Създаване на възможност за електронно разплащане на административните услуги по отношение на строителните продукти, когато това е предвидено с действащите нормативни актове.

– Електронната административна/и услуга/и да е системно интегрирана и оперативно съвместима със системите в държавната администрация.

– Осигуряване на ефективна национална мярка за прилагането на Регламент (ЕС) 305/2011 и на Регламент (ЕС) 764/2008.

Целевите групи, които се очаква да ползват реализираната в изпълнение на проекта електронна/и административна/и услуга/и на МИП са:
– икономически оператори на строителни продукти: производители, вносители от цял свят и дистрибутори, които пускат/предоставят на пазара на Република България строителни продукти;
– националните контролни органи, одобряващи инвестиционните проекти, упражняващи строителен контрол и издаващи документите за въвеждане в експлоатация на строежите;
– органите за надзор на пазара;
– строителен надзор, проектанти и строители;
– всички инвеститори, които възлагат проектиране и строителство;

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е 328 780,07 лв. Одобреният проект е с продължителност 18 месеца.

Източник: cross.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: