pixel

КЗК спря процедура за енергийна ефективност в Свищов

енергийната ефективност

Източник: greentech.bg

Комисията за защита на конкуренцията днес спря процедура, свързана с ремонт и повишаване на енергийната ефективност на четири училища в Свищов. Класирането в търга е неправомерно, реши КЗК.

Антимонополният орган отмени решение на зам.-кмета на община Свищов за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително – монтажни работи, обхващащи комплекс от мащабни мерки в областта на енергийната ефективност в сградите на СОУ „Димитър Благоев”, СОУ „Цветан Радославов”, СОУ „Николай Катранов” и ОУ „Филип Секелариевич” в град Свищов”.

Проучването показа, че оценителната комисия незаконосъобразно е допуснала до класиране офертата на избрания изпълнител Обединение „Строители Свищов 2012”, тъй като техническото предложение на кандидата не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

КЗК установи, че предложеният от участника гаранционен срок от 20 години на строително-монтажните дейности е съобразен с Наредба за въвеждане в експлоатация на строежите и касае само новопостроени сгради, поради което е неотносим към конкретната обществена поръчка и съответно към изискванията на възложителя. Конкурсната комисия е изискала и е приела писмена обосновка за предложения гаранционен срок, което се явява допълнително нарушение на процедурата.

КЗК връща процедурата за ново разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците съобразно мотивите в решението.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: