pixel

EВН обжалва забраната за строителство в „Бедечка”

bedechka

Делото в Старозагорския административен съд е образувано по жалба на „ЕВН България Електроразпределение” против заповед от 04.11.2016 г. издадена от заместник-кмета на община Стара Загора в условията на заместване на кмета, с която е наложена пълна строителна забрана за времето необходимо за изменение на ОУП и ПУП за кв. „Бедечка” в Стара Загора. Заповедта за налагане на строителна забрана е мотивирана със започнала процедура по изменение на плановете с цел осъществяване на бъдещата концепция за устройство и предназначение на територията на кв. „Бедечка”, която ще бъде препятствана от допустимото по съществуващия режим застрояване.

С жалбата се твърди, че „ЕВН България Електроразпределение”  има право на строеж за трафопост, поради което има право да оспори строителната забрана наложена върху този имот. Не спори, че е налице процедура по изменение на плановете, която засяга същия терен като изменя предназначението му от такова за строеж на трафопост в територия за озеленяване, но твърди, че по този начин дружеството няма да може да изпълни приложените към жалбата предварителни договори за присъединяване на потребители – собственици на УПИ, попадащи в обхвата на строителната забрана и такива, които изрично са изключени от нейното приложение т.е. имотите с влезли в сила разрешения за строеж. Основният аргумент на жалбоподателя е колизия между строителната забрана и нормативно установените срокове, в които следва да се извърши присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи. Дружеството няма да може да изпълни ангажиментите си. От съда се иска отмяна на заповедта за строителна забрана в оспорената й част.
Административен съд Стара Загора намира за установено, че  строителната забрана обхваща конкретно изброени имоти, за които са издадени и влезли в сила разрешенията за строителство. Същите имоти, които са изключени от строителната забрана, съгласно техническото задание, ще бъдат обособени отново в територии за озеленяване. Жалбоподателят не спори, че неговия имот ще бъде отреден за озеленяване, но излага аргумент, че по този начин няма да изпълни ангажиментите си по Закона за енергетиката.
Според съда обаче законодателят е преценил, че настъпването на евентуални вреди е с по-малък интензитет на защита от необходимостта да се осигури обществения интерес от прилагане на новите устройствени предвиждания.
Затова отхвърля жалбата на „ЕВН България Електроразпределение” против заповедта издадена от кмета на община Стара Загора.
Решението подлежи на обжалване пред Върхавния административен съд.

Строители.бг

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: