pixel

Технологиите, иновациите и дигитализацията в полза на ефективното градско развитие

Nikolova

Българският опит и политики в прилагането на програми за градско развитие и интелигентни градове бе представен пред Комитета по градско развитие, жилищна политика и управление на земята на Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ). В периода 2-4 октомври в гр. Женева, Конфедерация Швейцария, се проведе 80-тата сесия на Комитета. Страната ни бе представена от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Пред участниците зам.-министър Николова отбеляза, че за България устойчивото градско развитие и въвеждането на интегрираните стратегии за развитие на териториите са основа за прилагане на регионалната политика, ориентирана към намаляване на териториалните и регионални различия. Заместник-регионалният министър коментира и осъществяването на сътрудничество на централната власт с местните власти при реализирането на тези инициативи. Тя отбеляза, че глобалните мегатрендове влияят върху обществото и икономиката, като трансформират начина, по който хората живеят и работят в градските, регионалните и местните общности, като те не могат да се превъзмогнат без сътрудничество между отделните власти.

 „Ние приветстваме по-активното участие на местните власти на различните етапи в разработването и прилагането на политиките. Трябва да слушаме техния глас“, добави Николова. Тя обърна внимание на важността  на различните общи платформи и мрежи, в които участват представители на местните и регионални власти. Според нея е важно да се избягва дублирането на структури и механизми чрез увеличаване на административната тежест на местно ниво. „Трябва да гарантираме по-добра координация и обмен между вече съществуващите платформи, за да допринесем по-добре ориентирана и конструктивна дискусия относно устойчивостта на градовете, необходимостта от по-силно приобщаване на градските заинтересовани страни, както и да се засили връзката между националните и местните власти за постигане на целите“, каза още заместник-регионалният министър и допълни, че трябва да гарантираме ефективна координация и по-добро взаимодействие между националните и местните власти.

Деница Николова напомни, че България участва в Градския дневен ред на ЕС, където е изградено успешно сътрудничество между националните, регионалните и местните власти. „В рамките на настоящата Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. работим съвместно с българските общини, като избираме и прилагаме интегрирани инвестиции, за да отговорим по-добре на местните нужди и предизвикателства. Същият подход на участие ще бъде приложен в следващия програмен период 2021 – 2027 г. Стремим се да регионализираме подхода за териториални инвестиции. Това би ни позволило да увеличим активното участие не само на местните власти по отношение на идентифицирането на нуждите и предизвикателствата, но и на други заинтересовани страни, включително социални партньори, НПО, гражданско общество и областни управители. Общата цел е да се излезе извън административните граници на градовете, така че да се постигне по-добро териториално развитие, използвайки специфичния потенциал и ресурси на по-големите територии.“

Зам.-министър Николова обърна внимание, че технологиите, иновациите и дигитализацията във всички сектори ще  помогнат да развием по-добро и ефективно устойчиво градско развитие, тъй като те са допълнителен стимул за създаване на икономически растеж и приобщаване.

В рамките на форума Деница Николова проведе среща с представители на Хабитат и Комитета, на която бе дискутирано изпълнението на инициативите, свързани със социалната жилищна политика в контекста на настоящата оперативна програма, както и възможностите за следващия програмен период.

В рамките на форума тя проведе и интервю с екипа на водещата публикация на ИКЕ Nexus „Умни устойчиви градове за всички“ като представи българския опит в развитието на градовете, както и инициативите, подпомагащи превръщането на нашите градове в умни и интелигенти.

Сесията на Комитета обхвана теми, свързани с прилагането на политики за градско развитие и устойчива жилищна политика, както и представяне на добри примери за изпълнение на инициативи за устойчиво градско развитие и интелигентни устойчиви градове от региона. Бяха обсъдени текущото изпълнение на ключови международни споразумения като Дневният ред за устойчиво развитие до 2030 г., Новия градски дневен ред на ООН и Женевската харта на ООН за устойчива жилищна политика.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: