pixel

Проект „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия приключва успешно

habitat

Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“, в която членуват 24 представители на местни и общински структури, НПО, бизнес сектор и съсловни организации, продължава да  работи активно за провеждане на реална ефективна жилищна политика.

На  09 септември 2014 г. в гр. София, в х-л Бест Уестърн Плюс Сити Хотел се проведе пресконференция, на която бе представена работата на Коалиция „ Достоен дом“ от създаването й през януари 2014 г. досега и плановете за бъдещите действия за подобряване на жилищната политика в България. Говорители на пресконференцията бяха  г-н Минчо Бенов, Директор – Хабитат България, г-н Атанас Буглов, Управител – Винербергер ЕООД, арх. Николай Гълъбов, Зам. Председател – Камара на архитектите в България и г-жа Юлия Любенова, Председател – Сдружение  „Амала – Приятели“, Дупница.

Някои от основните акценти на пресконференцията бяха свързани с конкретните предложения, внесени от коалицията в Министерството на инвестиционното проектиране, във връзка с актуализирането на жилищната стратегия на България и разработването на нов жилищен закон. Предложените мерки са насочени към подобрения в редица сфери на жилищната политика и констатирани проблеми по отношение на новото строителство, нуждата от увеличаване на дела на държавния и общински жилищен фонд, наемните отношения, обновяването и текущата поддръжка на съществуващия жилищен фонд, подобряване на качеството на строителството.

habitat

Освен необходимостта от актуализиране на съществуващата Национална жилищна стратегия (2004) и свързана нормативна база, бяха обсъдени и редица други проблеми на жилищната система на страната, вкл.:
–    Необходимостта от подобряване на механизмите за управление на  етажната собственост и създаване на стимули за собствениците на жилища за подобряване на енергийната ефективност и цялостното състояние на сградния фонд.
–    Нуждата от разработване и внедряване на максимално ефективни механизми за реализиране на целите  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за новия програмен период;
–    Необходимостта от  нова, социално ориентирана жилищна политика на национално ниво,  която да предлага алтернативи на семейства с ниски доходи, млади семейства и хора в нужда (напр. пострадали от природни бедствия), както и увеличаване на съответните отговорности и компетенции на местните власти.
Г-н Бенов изтъкна, че  за Коалиция „Достоен дом“ принципа на приемственост е много важен и организацията ще продължи да работи и да поставя въпроси и предложения за подобряване на жилищната политика в България.
Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“  е неформално обединение на равнопоставени организации, водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри жилищни условия в България. Учередена е в рамките на  проект „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Проектът беше изпълнен в рамките на една година, със съдействието на ПОФ „Читалища“ в Плевен, „Клуб на НСО“ в Търговище и „Амала-Приятели“ в Дупница.
Целта на проекта бе да допринесе за засилване ролята на организациите на гражданското общество за вземане на решения в областта на жилищната политика и за повишаване на техния капацитет за извършване на дейности по застъпничество по жилищни въпроси. В изпълнение на тази цел Хабитат България, заедно с 18 други организации, учредиха Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен дом“ на учредителен форум, който се състоя на 23 и 24 януари тази година. В него взеха участие над 40 участници, сред които представители на неправителствения сектор, общински структури, Министерство на инвестиционното  проектиране, Националното сдружение на общините в РБългария, строителния бизнес и съсловни организации. Бяха приети лого и  Правилник за работа на Коалицията и се обсъдиха първите стъпки, които да предприемат членовете на новото формирование.
Основни акценти в работата на коалицията са:
– Осигуряване на експертна подкрепа при разработването на стратегически документи, усъвършенстването на правната рамка и вземането на решения по въпроси, отнасящи се до жилищната политика;
– Мобилизирането и обединяването на ресурсите на организациите от гражданското общество, държавните и местни власти, бизнеса, академичните структури и други заинтересовани страни в дух на партньорство и сътрудничество за формирането и реализирането на жилищната политика;
– Наблюдение на процеса по прилагане на жилищната политика и изпълнението на поетите ангажименти;
– Създаването на условия за повишаване на капацитета на гражданските организации, въвлечени в процеса и обмен на информация между тях;
– Насърчаването на граждански инициативи за подобряване на жилищните
условия и въвличането на местните общности в посрещането на жилищни нужди на лица от уязвимите групи.

В рамките на  Коалицията се обособиха  2 работни групи: Работна група за подобряване жилищната политика на национално ниво и Работна група за застъпничество на местно ниво по въпроси на жилищната политика. Двете работни групи проведоха общо 9 заседания и изготвиха няколко становища и предложения, свързани с подобряване жилищните условия и жилищната политика в България.

– Предложение към Министерство на Инвестиционното Проектиране относно формулиране и изготвяне на „Актуализирана Национална жилищна стратегия на Република България“ и Разработване на проект на нов жилищен закон, внесено в МИП на 20.02.2014 г.

– Предложения за промени в наредби за проектиране и изпълнение на ВиК и ОВ инсталации (НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и НАРЕДБА № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия), внесени в МИП на 09.07.2014 г.

–  Становище относно принудително събаряне на незаконни постройки,  изпратено на 22. 07.2014 г. до държавни институции, НСОРБ и Община Стара Загора. Становището беше цитирано и подкрепено от Национална мрежа на децата в отделно тяхно становище, изпратено на 28.07.2014 г. до широк кръг държавни и общински институции, политически партии и Европейски институции.

– Предложение за провеждане на работна среща – дискусия за механизмите за енергийно обновяване на жилищните сгради през новия програмен период между представители на Коалиция за подобряване жилищните условия в България „Достоен дом“, Министерство на регионалното развитие и други заинтересовани организации. Срещата се очаква да се проведе в края на септември.

С участието на всички членове бе изготвена и стратегия за застъпничество, по която Коалицията да работи в следващите години на съществуването си. Основните застъпнически цели, които си поставя Коалицията  на национално ниво са:

1. Да се  разработят и внедрят  максимално ефективни механизми за реализиране на целите  за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за новия програмен период;
2.   Да се улесни и насърчи процеса на законно строителство за уязвими групи;
3. Да се популяризира практиката на професионалните домоуправители за  етажната собственост;
4. Да се разработи и приведе в действие социална жилищна политика на национално ниво, със съответните нормативни документи и финансови ресурси;

Като  мярка за повишаване капацитета на организациите от страната за извършване на застъпничество на местно ниво, бяха организирани 3 еднодневни уъркшопа  на тема: „Жилищни политики и застъпничество на местно ниво“, които се проведоха в Дупница, Търговище и Плевен. В обученията всеха участие над 57 участника, представители на местни НПО, общински институции и бизнес.

За първите 3 години като  координатор на коалицията е избрана Хабитат България (Фондация „Подслон за човечеството“)

Допълнителна информация:

За повече информация за проекта, посетете интернет страницата на Хабитат България www.habitatbulgaria.org, Фейсбук страницата на Коалиция „Достоен дом“ https://www.facebook.com/Coalition.Decent.Home   или се вържете с координатора на проекта Боряна Първанова [email protected],  0898 69 10 06

Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България) е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над  90 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза.  От основаването си през 1976 г. до сега организацията е построила и ремонтирала над 850 000 жилища по света и е осигурила скромни, финансово достъпни домове за повече от 4 милиона души. Чрез своите дейности Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Организацията подпомага разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат достатъчно средства, за да ги ремонтират и подобрят. Хабитат популяризира идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволна работа, загриженост и уважение към нуждите на другите.

ЧЛЕНОВЕ НА  КОАЛИЦИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ В БЪЛГАРИЯ „ДОСТОЕН ДОМ“

1. Фондация „Подслон за човечеството”/Хабитат България
2. Сдружение „Клуб на нестопанските организации” Търговище
3. Сдружение „Амала–Приятели”-Дупница
4. Сдружение „Плевенски Обществен фонд – ЧИТАЛИЩА“
5. Камара на архитектите в България (КАБ)
6. Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД
7. Винербергер ЕООД
8. „Пайплайф България“ ЕООД
9. Община Дупница
10. Община Антоново
11. Българска асоциация за изолации в строителството
12. Фондация „Здраве и социално развитие“
13. НЧ “Васил Левски 1965“
14. Сдружение „Нашето бъдеще – Омуртаг“
15. Сдружение за идеи и дейности за устойчиво развитие(СИДУРО) – Опака
16. Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност “Болкан Асист“
17. Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве“
18. СНЦ „Здравни медиатори – Дупница“
19. Сдружение „Младежко бюро за социални услуги и граждански инициативи“
20. Сдружение на селската младеж „Заедно“
21. Фондация „Граждански институт“
22. Сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници (СКККН) „Мизия-2006
23. Младежко сдружение за интеграция и развитие – Търговище
24. Общински читалищен съвет – Търговище

Хабитат България

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: