pixel

Кметовете на европейските столици за по-умни, устойчиви градове

зелени градове

Източник: greentech.bg

Столичните градове играят решаваща роля за благосъстоянието на ЕС и неговите държави-членки. Столиците на Европа са не само голяма част от имиджа на ЕС в чужбина, неговата културна идентичност и привлекателност, но и мощни двигатели за развитието на конкурентоспособността, заетостта и иновациите. В същото време те се отличават с висока концентрация на проблемите на Европа, включително и увеличаването на социалните и икономическите различия. Столиците са „лабораториите“, в които трябва да бъдат намерени решения на социалните и икономическите проблеми на ЕС.

Това, най-общо казано, гласи декларация, подписана от кметовете на европейските столици миналата седмица. Декларацията призовава за превръщането на европейските столици в по-умни, устойчиви градове.

„Ние, кметовете на столиците на ЕС, приветстват инициативата на Европейската комисия за отваряне на пряк диалог със столиците и да даде на нашите градове по-голямо значение като преки партньори на ЕС. Целите на стратегията “Европа 2020″ не могат да бъдат постигнати без активното ни участие. Столиците са водачи на иновациите и на интелигентния растеж. Често имено те предоставят основата за образование и научни мрежи. Столиците са необходими за устойчивия растеж, а техните транспортни, енергийни и екологични политики имат решаващо въздействие. Нашите столици са в сърцето на усилията за приобщаващ растеж като центрове на социално, културно и етническо многообразие“.

Кметовете поемат ангажимент в ръководените от тях градове да продължават да играят важна роля за насърчаване на конкурентоспособността, устойчивия растеж, иновациите и всеобхватността за преодоляване сегашната икономическа, финансова и социална криза. В светлината на текущите дискусии относно многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020, кметовете се подписват под следните постулати:

градските предизвикателства трябва да бъдат разгледани по интегриран начин за едновременно справяне с икономическите, екологичните, социалните, културните и демографските проблеми. Затова ние приветстваме ангажимента на Европейската комисия за интегриран подход.

бъдещите политики и действия на ЕС в областта на транспорта, околната среда, енергетиката, предприятията, заетостта, действията в областта на изследванията на климата, борбата с бедността и социалното изключване и програмата в областта на цифровите технологии трябва да имат предвид градското измерение. Подобрената координация на работата по тези въпроси от страна на Генералната дирекция за териториална и селищна политика е важна и ние ще я следваме плътно.

по отношение на законодателния пакет за кохезионната политика ние приветстваме готовността на Комисията за тестване на нови идеи и начини на работа чрез новаторски действия за градската среда.

вярваме, че предложенията на Комисията за по-сериозноделегиране на управлението на градовете, включително и управлението на структурните фондове на ЕС, са от жизненоважно значение, за да се гарантира, че градските предизвикателства биват добре разбрани и въвеждането на мерки отговаря на реалните нужди.

приоритетните теми, покривани от работните регулации (за енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници, безработица сред младежите, иновации и конкурентоспособност на МСП) са стратегически въпроси за нашите градове. Ние приветстваме новите възможности за справяне с тези проблеми по интегриран начин и вярваме, че Комисията ще приложи новото законодателство в духа на гъвкавост и уважение към местните специфики.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: