Нов образец на заявление за проектиране и присъединяване към техническа инфраструктура

infrastruktura

Утвърден е образец на заявление за предоставяне на изходни данни за проектиране и присъединяване към техническа инфраструктура

Възложителите на инвестиционни намерения или упълномощени от тях лица вече могат да поискат с визата за проектиране от съответните експлоатационни дружества да им бъдат предоставени и изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. За целта със своя заповед, в изпълнение на разпоредбите на Закона за устройство на територията, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова утвърди образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 и 9 от него.

Чрез образеца и приложенията към него могат да бъдат получени данни за присъединяване към ВиК, електрическа, газопреносна и газоразпределителна, както и топлопреносна мрежа.

Изходните данни ще могат да се използват при проектиране на водопроводни и канализационни отклонения за изграждане на нови или съществуващи обекти в имоти, които не са водоснабдени и присъединени към съществуващата мрежа, както и за промяна на параметрите на съществуващи. Заявителите ще трябва да уточнят за какви нужди ще ползват водата – питейно-битови, технологични или пожарни, както и прогнозни количества на доставяната и отвеждана вода от имота.

При искане на информация за присъединяване към електропреносната или електроразпределителната мрежа възложителите също ще трябва да уточнят дали обектите, за които ще е необходима електроенергията, са битови или не, както и вида на захранването, необходимата мощност и броя на бъдещите клиенти със самостоятелно измерване.

Чрез заявлението от газопреносните и газоразпределителни дружества може да бъде получена информация за изграждане на обекти към мрежата на небитови клиенти, за производство на газ от възобновяеми източници или за разширение, реконструкция и/или рехабилитация на присъединен обект, когато това води до промяна на условията по съществуващ договор, както и за изграждане на нов обект, нуждаещ се от доставка на природен газ.

Възложителите на инвестиционни проекти могат да получат изходни данни от топлоснабдителните дружества, необходими за проектиране и за присъединяване на клиенти, ползващи топлинна енергия за битови или небитови нужди, към топлопреносната мрежа за новоизграждащи се или съществуващи обекти. Заявителите ще трябва да предоставят данни за сградите и вида на инсталациите, отопляем обем, брой апартаменти, ако сградите са жилищни, очакван срок за изграждане на вътрешните инсталации за отопление, наличие на битово горещо водоснабдяване, климатизация, вентилация и други.

Утвърденият образец на заявление и приложенията към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в секция „За потребителя“, раздел „Нормативни актове“, подраздел „Образец на заявление по чл. 140а, ал. 1 и 9 от ЗУТ“.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: