pixel

Устойчиво строителство отговорност на инженерната общност за съхранение на природата

kiip

С юбилейна международна конференция „Устойчиво строителство – отговорност на инженерната общност за съхранение на природата“ на 28 март Камара на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) отбеляза своя 10-годишен юбилей. Конференцията бе под патронажа на арх. Иван Данов, Министър на Инвестиционното Проектиране и г-жа Десислава Терзиева, Министър на Регионалното Развитие и с организатор КИИП . със съдействието на БИС ТК 101 „Устойчиво строителство“.

Целта на конференцията бе да се популяризира и подобри разбирането за концепцията за устойчивото строителство като отговорен подход към околната среда и обосновано изразходване на ограничените ресурси, както и да се фокусира върху ролята на инженерите за прилагане на практика изискванията на устойчивото строителство.

Конференцията включваше Подиум дискусия и пленарни доклади.

Подиум дискусия

“Напредък и бариери пред устойчивото строителство. Устойчиво строителство и зелени обществени поръчки”
Модератор: инж. Димитър Начев, Председател на ТК 101 “Устойчиво строителство” БИС
арх. Иван Данов, Министър на Инвестиционното Проектиране
инж. Йозеф Робъл,Президент на Европейски Съвет на Инженерните Камари (ЕСЕС) /2009-2012/,Генерален Секретар на ЕСЕС  /2006-2009/, Австрия
дипл. инж. Андреас Ритц, архитект ВДВ, Федерален Институт по Строителство
инж. Мирко Орешкович,Президент на ЕСЕС /2006-2009/, Хърватия
д-р инж. арх. Страхина Тръпевски, Университет св. Кирил и Методи, Скопие; Председател на Камара на оправомощените архитекти и инженери на Македония, мандат 2008-2012
инж. Драгослав Шумарац,  Вицепшрезидент на ЕСЕС,Президент на Общото събрание на Сръбската Камара на инженерите, Сърбия
арх. Георги Коларов, Президент на Български съвет за устойчиво строителство
инж. Стефан Кинарев, Председател на УС на КИИП

Дискутираните теми бяха, свързани с оценка напредъка и бариерите пред адаптиране на европейските политики за повишаване енергийната ефективност в синхронизираното българско законодателство и реализирането им на практика.

kiip

Министърът на инвестиционното проектиране  проф. арх. Иван Данов подчерта в изказването си важността на енергията, важността да бъде постигната икономия на енергия и използване на устойчива енергия в строителния сектор и наблегна на ролята на Енергийната ефективност на сградите като ключов фактор за преобразуване на енергийната система на ЕС . Той сподели, че в министерство на инвестиционното проектиране се обсъждат с браншовите организации КИИП КАБ, КСБ различни законови предложения за постигане на европейските стандарти и изисквания в проектирането и строителството. Разбира се всички промени са насочени основно към повишаване на качеството на средата в която живеем.

Секторът устойчивото строителство е един от водещите пазари в Европа, защото дава над 10% от БВП, сградите отчитат най-голям дял от от общото крайно потребление на енергия в ЕС (42%). Секторът е отговорен за 35% от глобалните емисии на CO2, повече от 50% от всички материали, извлечени от земята се превръщат в строителни материали и продукти. Затова се очаква въвеждането на принципите на устойчивото строителство да доведе до съживяване на цялата икономика, но дали това ще е възможно в рамките на съществуващите финансови условия , откри подиум дискусията председателят на ТК 101 „Устойчиво строителство“ инж. Димитър Начев.

Председателят на КИИП инж. Стефан Кинарев сподели в своето приветствие към участниците, че идеята юбилейната конференция да бъде посветена на темата за устойчиво строителство е била провокирана от необходимостта Камарата да популяризира сред своите членове основни моменти от политиките за устойчивост в строителния сектор и да се потърси ролята на проектантите за реализирането им на практика.

Прилагането на изискванията на устойчивото строителство изискват интегриран подход на проектиране. За реализиране на устойчиви сгради и устойчива градска среда е много важна съвместната работа на архитекти и инженери още на етапа на планиране и проектиране, наблегна д-р арх. инж. Страхина Търпевски, председател на Камарата на оправомощените архитекти и инженери на Македония (2008 – 2012).

Инж. Андреас Ритц от Федерален институт по строителство обърна внимание на новата инициатива на ЕК за устойчиви сгради, която отчита постигнатото до момента по отношение енергийната ефективност и влиянието на сградите върху околната среда. В инициативата се поставя фокус върху използваните материали в строителството, ефективното използване на ресурсите и Общоевропейска схема за оценка за екологичните характеристики на сградите.

Системи за оценка и сертифициране на устойчиви сгради BREEAM, DGNB, LEED и др коментира арх. Георги Коларов, Президент на Български съвет за устойчиво строителство. Той поясни, че създадената през 2009 г. система DGNB е система от второ поколение и е възприета и от Българския съвет за устойчиво развитие поради тясната и обвързаност с европейските стандарти, прилаганият анализ на целия жизнен цикъл на материалите, отчитане на цялостното влияние на сградата – оценка на икономическите фактори наравно с екологичните, сподели.

Обновената Директива за обществени поръчки, утвърдена от Европейският парламент на 15 януари тази година, определя нов критерий за възлагане/икономически най- изгодна оферта/, като същевременно въвеждаща завишени изисквания за отчитане влиянието върху околната среда, социални аспекти и прилагане на иновации, т.е ще имаме нова ера на обществени поръчки, където критериите за качество и устойчивост ще бъдат също отчитани, изтъкна Йозеф Робл, президент на ЕСЕС (2008 – 2012), Австрия. В тази връзка инж. Мирко Орешкович, президент на ЕСЕС (2006 – 2009) наблегна на отговорността на самите проектанти при предлагане на цени за техните услуги, защото често те предлагат ниски цени, за да спечелят поръчките. За ниските цени сме отговорни и ние, защото ние ги предлагаме, а не обявителите, заяви.

Министър Данов сподели, че в министерство на инвестиционното проектиране се подготвя отделен правилник за обществените поръчки за проектантски услуги. Стремежът е да се въведе фигурата на водещия проектант, който да носи голяма отговорност от началото до края на строително-инвестиционния процес.

Бе дискутирана и темата за образование и обучение на инженерите проектанти в областта на устойчиво строителство. Проф. Шумарац, ЕСЕС Вицепрезидент поясни, че обновената Директива за професионалните квалификации поставя сериозен фокус върху продължаващото обучение. Той сподели накратко актуалните цели и задачи на ЕСЕС за прилагане на продължаващото обучение на членовете на инженерните камари. Предстои старт на магистърска програма по устойчиво градско развитие във Варненския свободен университет от тази есен и отделни лекционни курсове по устойчиво строителство в УАСГ, съобщи Георги Коларов.

Някои от пречките пред устойчивото строителство и проблеми за проектантите изтъкна инж. Стефан Кинарев – липса на пълна нормативна обезпеченост, например липса на кадастър и имотен регистър на територията, последният климатичен справочник за България е от 40 години. Проблем е също липсата или неспазването на конкретни срокове за голяма част от административно-разрешителните и съгласувателни дейности в строително-инвестиционния процес. И от тази трибуна той изрази съжаление, че не е прието обоснованото законодателно предложение на КИИП поне една трета от състава на комисиите по ЗОП за обществени поръчки от строително инвестиционния процес да са лица, експерти в областта на съответната обществена поръчка.

Втората част на конференцията включваше пленарни доклади в следните тематични области на устойчиво строителство: европейски политики и инициативи; синхронизирано българско законодателство; ролята на инженерите за прилагане на постановките в практиката; примери от европейската и българска практика.

Засилен интерес предизвика докладът на инж. Андреас Ритц от Федерален институт по строителство. Той представи немските законодателни практики. Спря се по-подробно на разработването на насоки за устойчиво строителство и система за оценка за устойчиво строителство (BNB) и тяхното прилагане за федералните административни сгради.

За синхронизираното българско законодателство подробен доклад изнесе инж.Соня Георгиева, началник отдел в дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство”, МИП.

Основни положения в стандартите за устойчиво строителство и ролята на българския ТК 101 ”Устойчиво строителство” бяха представени в доклада на инж. Димитър Начев, председател на ТК 101 и инж. Мария Стефанова, представител на КИИП в ТК 101.

Система за енергиен мениджмънт на базата на ISO50001: 2011 бе коментирана от инж. Христос Ефтивулу, Министерство на съобщенията и строителството на Кипър, Председател на  Техническа Камара на Кипър  /2005-2011/

Проф. д-р .инж. Драгослав Шумарац сподели опита на Сърбия за ролята на инженерите за енергийната ефективност на сгради.

Тенденции и иновации при сглобяема сградна обвивка бяха представени в доклада на инж. Людмила Копривец, Trimo OOD, Словения  и инж. Кротомир Ремец, Президент на ЕСЕС.

За основните насоки в обучението на Строителните инженери за Устойчиво Строителство говори д-р инж. Кулдиип Вирди, професор по строително инженерство, Университет Арус, Дания.

Д-р инж. арх. Страхина Тръпевски от  Университет св. Кирил и Методи, Скопие представи методологията OPEN HOUSE като единна европейска ситема за оценка за устойчивост на сгради.

Вниманието на участниците в конференцията бе привлечено от интересния доклад на арх. Димитър Паскалев, Институт за Нулево Енергийни Сгради „ZEB1: Нулево енергийна офис сграда, Индустриални зони Божурище”

Колегите със засилен интерес в тематиката, останаха в късните часове на петъчния ден, за да чуят интересните доклади „Екологична декларация за продуктите” на инж. Антонина Андреева, Технически директор на Винербергер, България и професионално поднесената информация от доц. инж. Румяна Захариева от Университет по архитектура, строителство и геодезия за ефективно използване на ресурсите в Европа, рециклиране на строителните отпадъци и отпадъците от разрушаване и превръщане на отпадъците в ресурси.

Надяваме се, че с провеждането на юбилейна международна конференция „Устойчиво строителство – отговорност на инженерната общност за съхранение на природата“ сме популяризирали идеята за устойчиво строителство като отговорен подход към околната среда и обосновано изразходване на ограничените ресурси и че сме запознали оправомощените инженерите с изискванията на устойчивото строителство, европейските практики за устойчиво строителство и устойчиво реновиране на съществуващия сграден фонд.

Източник: kiip.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: