pixel

Противопожарните врати Hörmann отговарят на новата продуктова норма EN 16034

Фигура 1: Новите стоманени пожароустойчиви врати OD и димозащитни врати на Hörmann вече съответстват на изискванията на европейската продуктова норма EN 16034. С нейното въвеждане стана възможна продажбата на пожароустойчиви врати в цяла Европа.

Изискванията за противопожарна защита се отнасят практически за всеки публичен строителен обект и спазването им е регламентирано в закона. Те са регламентирани в съответните правилници за строителството и в различните специализирани строителни наредби. Пожароустойчивите и димозащитните врати са съществени строителни елементи за оформяне на функционални противопожарни зони с цел да се удовлетворят законовите изисквания за противопожарна защита. В бъдеще познатите национални процедури по допускане до експлоатация ще отпаднат в полза на хармонизираната европейска продуктова норма EN 16034. Какво ще означава това за производителите, но също и за проектанти, архитекти и изпълнители, разясняват Оливер Бардел, ръководител на отдел „Продажби“ в завода на Hörmann във Фрайзен и Маркус Дьор, ръководител на Международната агенция за изпитване на врати – IPATT.

Законовите изисквания

Противопожарните врати, т.е. пожароустойчивите врати, димозащитните врати или комбинацията от двете, се монтират в определени сектори от сградата, като например в дълги коридори, на стълбищни площадки, както и за разделяне на маршрути за евакуация, за да се осигури извеждане от сградата през строително отделени противопожарни сектори. Тази превантивна противопожарна мярка има за цел да ограничи разпространението на пламъци и дим в дадена сграда или към друга сграда, както и в рамките на маршрути за евакуация. Следователно продължителността на пожароустойчивост заедно с функциите „автоматично затваряне“ и „плътно затваряне“, съответно „димозащита“ играят елементарна роля в минимизирането на опасността за хората и сградата в случай на възникване на пожар. Съобразно с това към противопожарните врати се поставят високи изисквания, определени от независим контролен институт. Към момента навсякъде са в сила национални процедури по допускане до експлоатация. Новата, валидна за цяла Европа продуктова норма EN 16034 „Прозорци и врати – с пожароустойчиви и/или димозащитни свойства“, има за цел да уеднакви процедурите по изпитване, контрол и сертификация в рамките на Европейския съюз и държавите от Европейската асоциация за свободна търговия /EFTA/. По този начин ще станат възможни трансграничната търговия и прилагането на обозначени с CE маркировка противопожарни врати.

Въз основа на различните в отделните държави изисквания, например към продължителността на пожароустойчивост или необходимостта и издръжливостта на функцията „автоматично затваряне“, е необходимо въпросните продукти да могат да се сравняват и от тях да се избират подходящите. Очаква се, че на пазара ще се намират по-евтини продукти, които действително ще отговарят на законовите изисквания в определена държава-членка на ЕС – а с това ще могат да носят легитимно и маркировката CE – но няма да удовлетворяват евентуално по-високите изисквания в друга държава-членка. Ето защо производителят трябва да поддържа в готовност не само CE маркировката, но също и декларация за експлоатационни характеристики, която да дава детайлна информация за комплекса от характеристики на даден тип продукт. Преминаването към европейската процедура обаче няма да стане за една нощ. В рамките на определен период на съвместно съществуване ще се приемат и двете системи, като след изтичането му ще продължи да се използва само CE маркировката като единствена допустима. В съответствие с това с преминаването към европейската система ще се промени и обозначението на вратите. Обозначителната табелка при противопожарните врати ще съдържа информация за производителя, типа продукт, серийния номер, както и за класификацията на пожароустойчивостта, димозащитата и автоматичното затваряне, а също и CE маркировката. Наименоването също ще се промени в рамките на новата норма: означаваната досега като T30 врата, в бъдеще ще се означава в цяла Европа с EI230-Sa-C5 като пожарозащитна врата.

Преминаване към новата продуктова норма с нова продуктова серия врати OD на Hörmann

След като планираното за 2015 г. начало на периода на съвместно съществуване беше отлагано многократно, пазарът продължава да тръпне в очакване кога точно ще започне този период. Следователно всички производители на пожароустойчиви и димозащитни врати ще трябва да преминат към новата продуктова норма. Производителите на врати за дома и индустрията като Hörmann са се подготвили за EN 16034 и още преди въвеждането на нормата са преобразували производството на стоманените пожароустойчиви и димозащитните врати. Новата продуктова серия врати OD на Hörmann заменя постепенно предишните стоманени врати. Като нови, отговарящи на EN 16034 стоманени пожароустойчиви и димозащитни врати се предлагат пожарозащитната врата H3 OD (EI230-Sa-C5) и пожароустойчивата врата H16 OD (EI290-Sa-C5) на Hörmann. Новоконструираните мултифункционални врати са с изцяло залепена свързваща конструкция на платното. Това увеличава стабилността на вратата и гарантира, че повърхността ще остане трайно равнинна без образуване на големи вдлъбнатини. Съосният преход при двукрилите изпълнения създава хармоничен общ вид. В RAL по избор или в три дървесни декора тези врати се предлагат от завода с каса DryFix запълнена с минерална вата илигипсокартон или с двуслойна обхващаща каса. Те могат да бъдат монтирани без хоросан, за да не се замърси или повреди повърхността при монтажа, и до 50% по-бързо, тъй като свързаното с хоросана време за съхнене и почистване отпада. Със своята отлична шумо- и топлоизолация и предлагани дървесни декори вратите OD са изключително подходящи и за битовия сектор като входни врати за апартамент.

Фигура 2: С касата DryFix противопожарните врати могат да бъдат монтирани без хоросан и изключително бързо. Запълнената с минерална вата каса предотвратява почти напълно риска от замърсяване и повреда на повърхността при монтажа.

Фигура 3: Отговарящите на продуктовата норма EN 16034 противопожарни врати на Hörmann се предлагат също и в три дървесни декора.

Фигура 4: Залепената по цялата си площ свързваща конструкция на мултифункционалната врата OD на Hörmann гарантира трайно равнинно и стабилно платно:

1. стоманена ламарина;
2. двустранно залепване по цялата площ;
3. противопожарна вложка;
4. равнинна повърхност.

При стоманените пожароустойчиви врати тенденцията е в посока безопасност в сградите и автоматизация. В тази връзка става ясно защо стоманата е много подходящ материал и в този случай: Вратите от стоманена ламарина предлагат по-голяма механична якост. Това си проличава, както в продължителността на експлоатация на вратите, така и при защитното оборудване. Тъй като основната конструкция на стоманените пожароустойчиви врати е изключително стабилна по начало, се налага да се модифицира само обковът, като например приспособления за заключване, дръжки и панти, за да станат те също така защитени и срещу влизане с взлом.

Освен това системите за контрол на достъпа и управление на шлюзовете добиват все по-голямо значение. Именно с оглед на сградите с достъп без бариери възниква необходимост от решения за автоматично задвижване. Задвижването HDO 200 на Hörmann позволява автоматично отваряне и затваряне на стоманените пожароустойчиви врати. То може да се командва с манипулатори, радарни датчици и датчици за движение, както и с всички командни елементи, оборудвани с радиосистемата BiSecur на Hörmann.

Информационно поле:

Хармонизираната продуктова норма EN 16034 води със себе си нова система за класификация, която важи в цяла Европа. Отделните компоненти обозначават изискваните характеристики, на които отговарят стоманените пожароустойчиви врати (редакция: списъци на строителните правила 2014/2, извадка).

Хьорман България

Към пазара на строителни елементи днес се добавят вратите за дома и индустрията на фирма “Хьорман”, като в рамките на Европа това е най-голямата фирма в този бранш. Това бе постигнато през годините от фамилната фирма посредством постоянен растеж, иновации, гаранции за качество и близост до клиента. - Гаражни врати - Индустриални врати - Задвижвания - Техника за разтоварване - Интериорни врати - Каси - Алуминиеви прозорци

Прочетете също: