pixel

Одиторите за енергийна ефективност на сгради ще полагат изпит пред АУЕР

енергийна ефективност

Обсъждане на промени в Наредбата за вписване на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради, провежда Българската стопанска камара. Крайният срок за изпращане на становища е 23 септември.

Наредбата за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране се разработва на основание чл. 23а, ал. 9 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), обнародван в Държавен вестник, бр. 24 от 12.03.2013 г. и се издава от министъра на икономиката и енергетиката и министъра на регионалното развитие. Целта на разработения проект е привеждането му в съответствие с последните промени в ЗЕЕ от началото на 2013 г.

Един от основните нови моменти, свързан с измененията в ЗЕЕ и залегнал в съдържанието на проекта е професионалната квалификация на лицата, извършващи дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи, както и сертифициране на сгради, която се разделя на две нива, като:

– Притежателите на професионална квалификация ниво 1 ще имат необходимата компетентност за извършване на обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради от всички категории, съгласно номенклатурата на видовете строежи в България;

– Притежателите на професионална квалификация ниво 2 ще имат необходимата компетентност за извършване на обследван е и сертифициране за енергийна ефективност на: сгради пета категория, съгласно номенклатурата на видовете строежи в България, без ограничение на вида на системите в тях за отопление, вентилация, охлаждане и гореща вода за битови нужди; сгради четвърта категория, съгласно номенклатурата на видовете строежи в България, когато в тях няма системи за вентилация и охлаждане.

Друг нов момент, произтичащ отново от промените в ЗЕЕ и застъпен в проекта на Наредба, е актуализиране на удостоверението на лицата, извършващи дейности по обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени системи и сертифициране на сгради за вписване в регистъра на АУЕР, което ще се извършва след успешно положен изпит.

Източник: greentech.bg

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: