pixel

Бургас изпълнява проекти за 300 и кандидатства за още 170 милиона лева

бургас

Източник: vestnikstroitel.bg

Общата стойност на всички проекти, финансирани по оперативни програми, които Община Бургас изпълнява, е 294 966 703 лева, а по международни проекти – 1 850 000 лв.

Най-много досега Бургас спечели по двете най-добре заредени със средства оперативни програми – „Регионално развитие 2007-2013″ и „Околна среда 2007-2013″.

По ОПРР тази година продължи изпълнението на четири проекта, одобрени за финансиране през 2011-та, и бяха подписани три нови, като общата стойност достигна 148 677 113 лева.

По ОПОС бяха подписани договори за безвъзмездна финансова помощ за още три инфраструктурни проекта и продължи изпълнението на други три, одобрени през 2011 г. Общата стойност на проектите, които общината изпълнява към настоящия момент по тази програма, е 145 128 733 лева.

В процес на оценка от Управляващите органи са три подадени проектни предложения на обща стойност 54 054 248 лева, насочени към изграждане и подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура в приоритетни агломерации на град Бургас, реконструкция и модернизация на пристанищната инфраструктура, за повишаване капацитета на служителите в Община Бургас и по-ефективно и ефикасно изпълнение на служебните им задължения.

Община Бургас е в процес на подготовка на четири нови проектни предложения на стойност около 118 000 000 лева, които ще бъдат подадени за финансиране през 2013 г. Те са насочени към подобряване на градската среда чрез изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, реконструкция и рехабилитация на пешеходни зони, алеи и тротоари, изграждане на велосипедни алеи, закупуване и доставка на нови тролейбуси, осигуряване на модерни и достъпни жилищни условия и интегриране на възможности за подкрепа и насърчаване активността на хора в неравностойно и уязвимо положение.

Строители Бг

Строители Бг е електронно издание, специализирано в областта на строителството. Специализираните статии разглеждат всички етапи от строителния процес и активните участници в него. Цел на изданието е да запознае читателите със спецификите на отделните процеси и да ги улесни в тяхната дейност. Предлагаме набор от професионални статии, категоризирани по раздели, където можете да прочетете за спецификите на отделните продукти и системи, представени в тях от водещите фирми в бранша.

Прочетете също: